چند نکته درباره جای کفش ها در خانه

شمار نشریه : 192

نتايج بررسي محققان ميکروبشناسي دانشگاه آريزونا نشان ميدهد که در کف کفشها حدود 66 ميليون ميکروب وجود دارد و تماس آن با سطح کف خانه موجب انتقال آلودگي و به خطر افتادن سلامت افراد خانه ميشود. توجه به اين نکته بهويژه براي خانوادههايي که کودکان نوپاي شان روي زمين چهار دستوپا راه ميروند، اهميت بيشتري دارد.

نکات مهم

1- اولين و مهمترين نکته بهداشتي اين است که کفشهايتان را جلوي در خانهتان از پا در بياوريد و بههيچوجه با کفش وارد خانه نشويد. راه رفتن در خانه با کفشي که با آن بيرون خانه راهرفتهايد مهمترين راه انتقال ميکروبها، مواد آلرژيزا و آلايندهها به داخل خانه است.

  2- بهترين راه براي در امان ماندن از انتقال ميکروبها به کفپوش منزلتان، اين است که براي قرار دادن کفشها قفسه يا کمد دردار کوچکي در نزديکترين نقطه به در ورودي آپارتمان قرار دهيد. هنگام ورود به خانه کفشهايتان را جلوي در از پا در بياوريد و درجاکفشي بگذاريد، سپس دستهايتان را بشوييد و با اين کار از ورود آلودگي به خانه پيشگيري کنيد.

 3- ميتوانيد براي هرکدام از افراد خانه و ميهمانها يک جفت دمپايي روفرشي جلوي در بگذاريد تا کفش هايشان را جلوي در از پا درآورده و کفشهاي خانگي را به پا کنند.

 4- ورودي خانه، اولين جايي است که با ورود به خانه به چشم ميخورد و وجود کفشهاي نامرتب در پاگرد، راهرو و ورودي خانه وضعيت نامنظم و احساس بدي ايجاد ميکند. براي برطرف کردن اين مشکل و نظم دادن و مرتب کردن خانه بهتر است از حس بينايي که حس غالب ماست استفاده کنيد. براي اينکه آنها جلوي در پراکنده و بههمريخته نشوند اگر جاي کفشها را روي زمين يا روي طبقات جاکفشي با خطوط يا رنگ خاصي مشخص کنيد، احتمال اينکه افراد خانه و بهويژه بچهها کفشهايشان را روي آن قرار دهند بيشتر است. با اين شيوه ورودي خانهتان ظاهر منظمتري خواهد داشت و طبقههاي جاکفشي هم مرتبتر خواهد بود.