7 اشتباه در انتخاب فرش

شمار نشریه : 192

گروه معماري و دکوراسيون: اگر ميخواهيد به تزئين اتاق خود بپردازيد بهتر است ابتدا فرشها را انتخاب کنيد چراکه نوع و رنگ فرش تأثير بسيار زيادي بر روي دکوراسيون منزل شما خواهد داشت.معمولاً در انتخاب فرش ممکن است اشتباهاتي مرتکب شويم که در زير به آنها پرداختهايم:

1- انتخاب فرشي که بيشازاندازه کوچک است

اگر فرشي که براي يک اتاق در نظر ميگيريد بيشازاندازه کوچک باشد باعث ميشود فضاي اتاق بسيار کوچکتر از آنچه هست ،به نظر برسد. (دانيل اوکي) طراح دکوراسيون داخلي ميگويد : فرش را بايد بهاندازهاي در نظر گرفت که مبلمان و ديگر وسايل دورتادور آن جا بگيرد و بهاندازهاي  بزرگ باشد که از روي مبل پاهايمان روي زمين قرار نگيرند .مخصوصاً اينکه اين نکته در اتاق نشيمن بايد بسيار موردتوجه قرار گيرد.

«آمبر ليوس» طراح داخلي هم دراينباره ميگويد : در اتاقخواب بايد اندازه فرش طوري باشد که وقتي از خواب بيدار ميشويد و پاي خود را روي زمين ميگذاريد ،پايتان روي فرش قرار گيرد .

 2- استفاده نکردن از چندتکه قاليچه کوچک در يک اتاق

بسياري از افراد ترجيح ميدهند بهجاي استفاده از چندتکه فرش و قاليچه کوچک ،از يک فرش بزرگ در اتاق استفاده کنند که اين يا به دليل قيمت آن است و يا دلايلي ديگر دارد . ليوس دراينباره ميگويد: بهجاي يک فرش از چندتکه قاليچه در يک اتاق استفاده کنيد و با اين کار نهتنها فضاي اتاق را زيباتر نشان ميدهيد بلکه بهراحتي ميتوانيد هر کدام را جابهجا کنيد و بهراحتي آنها که کثيف شده است را بشوييد .

 3- خالي نگذاشتن کنارههاي ديوار

«دانيل اوکي» ميگويد: از اينکه لبههاي ديوار را خالي بگذاريد نترسيد چراکه اين کار چيدمان و فضا را زيباتر نشان ميدهد و بهاينترتيب اتاق را بهاندازهاي که لازم است از فرش پر کنيد .

 4- انتخاب فرش در مرحله آخر

اگر ميخواهيد به تزئين اتاق خود بپردازيد بهتر است ابتدا فرشها را انتخاب کنيد .فرش وسيلهاي از هر اتاق ميباشد که به همهچيز اتاق ربط دارد و شما را در طراحي و دکوراسيون خانه ياري ميکند و کار را برايتان راحتتر خواهد کرد يعني تا زماني که فرش را نخريده باشيد نميتوانيد ديگر وسايل اتاق را خريداري کنيد .

«ليوس» هم دراينباره ميگويد : هنگاميکه ما مشغول طراحي و چيدمان يک اتاق ميشويم در ابتدا فرش را انتخاب کرده و مياندازيم و بعد هم پرده اتاق را زده و در آخر ديگر وسايل را انتخاب ميکنيم.

 5- انتخاب نکردن طرح مناسب براي فرش هر اتاق

«دانيل اوکي» ميگويد : اينکه فرش اتاق بهتر است چه طرحي داشته باشد بسيار مهم است .مثلاً براي اتاقي که ديوارهاي آن قهوهاي و تيره ميباشد بهتر است از فرشي روشن استفاده شود ،تا فضاي اتاق را شادتر نشان دهد.

 6- تکان خوردن فرش

اينکه فرش در جاي خود ثابت بماند و تکان نخورد بسيار مهم است که اين کار تنها با استفاده از چسباندن ترمز فرش پشت آن ميسر نميشود و گاهي اوقات لازم است پايه يکي از وسايل را روي آن قرار داد تا ثابت بماند .

7- به دنبال يک فرش ارزان قيمت

اگر به دنبال يک فرش ارزانقيمت و مقرونبهصرفه ميباشيد بسيار اشتباه ميکنيد. «دنيل اوکي» ميگويد : بهتر است بهجاي يک فرش بهدردنخور و تعويض مرتب آن ،از همان ابتدا يک فرش از جنس خوب بخريد .مطمئن باشيد پشيمان نخواهيد شد .فرش اگر جنس خوبي نداشته باشد و ارزان باشد بعد از مدتي مثل يک گليم به نظر ميرسد.