نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حجمی غیرمترقبه در فضای شهری پاریس

طرح بنياد پته از رنزو پيانو، پروژهاي است جهت پوشش درون يک بلوک شهري در پاريس، که ساخت آن در شرف اتمام ميباشد. اين حجم عظيم با پوشش شيشهاي خود، حضوري غيرمنتظره در نماي شهري پاريس خواهد داشت. اين سازه از ميان خيابانهايي که احاطهاش نمودهاند، شروع ميشود؛ اما بالا ميآيد و اوج ميگيرد تا خود را بهوضوح به نمايش بگذارد.

اين فرم که در پاسخ به محدوديتهاي خاص و نيازهاي شهري منطقه بوده است؛ با حفظ فاصله ميان ساختمانها، نور و تهويه طبيعي را نيز مهيا ميکند. علاوه بر اين، يک باغ کوچک از درختان توس نيز در پشت سايت قرار گرفته است. با اتصالات محدودشده در ميان ِ مرکز يک بلوک شهري، امکانات طرح به حفاظت از ميراث شرکت فيلمسازي پته و ارتقاي کلي سينماتوگرافي آن اختصاصيافته است.

اين پروژه شامل فضاهاي نمايشگاهي جهت نمايش مجموعههاي دائم و موقت، يک فضاي پخش فيلم 70 نفره، دفاتر بنياد پته و همچنين، انبارهايي براي نگهداري و آرشيو هنرمندان ميباشد. علاوه بر اين، طرح به بازسازي نماي رو به خيابان گوبلينز پرداخته که شامل دکوراسيون هاي تنديس گونه از رودين آگوست پسر ميباشد.