هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جعبه‌های نور و تهویه طبیعی

در يک محله مسکوني توکيو، شرکت طراحي ياماگوچي ماکوتو، يک آپارتمان را به پايان رسانده که از بتن مسلح ساختهشده است. اين طرح با عنوان اوگي بر زميني تاريخي ساختهشده که پيش از خانهاي قرار داشته است که ساکنين آن به ديوارهاي حائل آجري قرمزرنگ آن و باغ ژاپني کوچک آن، ميباليدهاند. با توجه به اين امر، گروه طراحي، نوار باريکي باغچه را در اطراف اين ساختمان سهطبقه در نظر گرفتهاند. اين ساختار، بهعنوان يک ملک منحصربهفرد بزرگ، جايگزين طرح دستهاي از آپارتمانهاي تک خانواري، گرديده است. در فضاهاي داخلي، مجموعهاي از حجمهاي خالي و روشن که همچون اتاقهاي باز به نظر ميرسند، نور و تهويه طبيعي داخلي را انجام ميدهند. اين فضاهاي تهويه، در سايزها و اشکال متفاوتي به پلان آپارتمان اضافه شده و ساکنين ميتوانند از آنها استفادههاي آزادانهتري نيز داشته باشند. در نتيجه، اين خانه مسکوني، نيازي به استفاده از نورهاي مصنوعي در روز ندارد و اين اتاقهاي باز، در نقش جعبههاي نور، عمل مينمايند.