هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعامل سنگی گذشته و آینده

دروازه شهر والتا، بهعنوان بخشي از مارموماک، نمايشگاه بينالمللي طراحي و تکنولوژي سنگ در وروناي ايتاليا از تاريخ 24 تا 27 سپتامبر 2014، به روي عموم گشوده خواهد شد.

اين طرح جامع، علاوه بر تضمين حفاظت از ميراث معماري اين محوطه، بهطور همزمان، مکانهايي فرهنگي و مدني را براي غنيسازي عرصه عمومي اين شهر، ايجاد مينمايد.

اين طرح گسترده شامل بازسازي دروازه اصلي شهر، تغيير بخشي از خندق خشک کنار شهر، طراحي ساختمان پارلمان شهر و بازسازي خانه اپراي موجود در شهر ميباشد. بهمنظور بهبود سيرکولاسيون و راهيابي، فضاهاي عمومي بيشتري به اطراف سايت، اضافه گرديده است.

جهت ايجاد گفتگو و تعامل پويا ميان گذشته و حال، پيانو در کنار شرکت محلي فيليبرتي به کار پرداخت، تا به انتخاب سنگهاي محلي براي ديوارههاي پلان و ساختاري تاريخي بپردازد. متريال هاي استفادهشده در اين طرح، علاوه بر ايجاد يک نماي خارجي همگون، مقدار انرژي مصرفي ساختمان و ميزان نور واردشده به فضاها را نيز کنترل مينمايند. نماي پيچيده پارلمان که بر اساس جهت اشعههاي خورشيد هماهنگ و طراحي گرديده، با ايجاد سيستم نسيم و خورشيد، همچون يک تهويه هوا عمل مينمايد.