انحلال خانه‌های متداول

شمار نشریه : 192

پروژه انحلال خانه هاي متداول خانهاي را نمايان کرده، که بر اساس نماي اوتوگرافيک (ابزار نمايش يک ابژه سهبعدي در دو بعد) جلوي خانه با استفاده از ترکيب پرسپکتيوهاي يک نقطهاي طراحيشده است. اين استفاده از پرسپکتيو فضاي کاذب داخلي را در جبهه جلوي نما پديد آورده و همچنين فضاهاي منفي را بر روي يک فضاي داخلي خانه که بر جبهه مخالف نما واقعشده، توليد ميکند.

همه فضاها با فضاهاي خدماتي اشغالشده است. اين پروژه يک تأثير برگشتپذير با منحل ساختن طرح معمولي از خانه توليد کرده است. در اين راستا فضاهاي بهشدت خصوصي به قسمت جلوي خانه و فضاهاي عمومي به قسمت پشت منتقل ميشوند. نتيجه اين آزمون بر موضوع جلو بودن و آشکارسازي امکانهاي فضاي جلو و عقب خانه متمرکز است. اين پروژه کاملاً از دو جبهه خانه بر اساس موقعيت و شرايط محدود سايت سرپيچي ميکند.