هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گنبد بزرگ فلزی

پس از روند طولاني ساختوساز کارنال هال، اين طرح خود را براي مراسم افتتاح خود در 2 اکتبر 2014 آماده ميکند. اين ساختمان که توسط معماران برنارد چومي و همکاري معماران فلمن ، بهعنوان محل برگزاري کنسرت و مرکز هنر و فرهنگ طراحيشده از يک گنبد کم قوس استيل تشکيلشده است، وتضادي کامل  با پرديس تاريخي اطراف خود دارد. اين سقف گسترده بزرگ، آتريومي مستطيلي شکل را در زير خود جاي داده است که جايگاه امکانات اصلي اين مرکز بوده و کليه کاربريها و فضاهاي ديگر آن بهصورت پلان دايرهاي، در اطراف اين آتريوم قرار گرفتهاند.