ویژگی های تختخواب مناسب

شمار نشریه : 192

هدر ندادن پول در زمانهايي که درآمدها با خروجيها کمتر تناسب دارد نيز يک هنر محسوب ميشود. بنابراين بهتر است قبل از اقدام به خريد وسايل منزل، با مطالعه و آگاهي از ويژگيهاي وسيله موردنظر خود، به اين کار اقدام کنيد.

بيشتر افراد در خريد تختخواب مشکل دارند و فروشگاههاي بزرگي که از انواع تختها پر شدهاند، انتخاب تختخواب را مشکلتر کرده است. اما آشنايي با انواع تختخوابها و کاربرد هر يک از آنها ميتواند کمک خوبي براي کساني باشد که در انتخاب آن مشکل دارند.

تخت مناسب؛ خواب راحت

بعد از يک روز کاري خستهکننده همه ما به دنبال يک خواب راحت شبانه هستيم. تختخواب مناسب، مطمئناً در راحتي خواب ما تأثيرگذار است به همين خاطر قبل از خريد تختخواب، بايد مطمئن باشيم که چه نوعي از آن براي ما مناسب است.

راحتي و مدل تخت، هر دو از فاکتورهايي است که هنگام خريد بايد به آنها توجه کنيد. شايد هنگام خريد از طرح و مدل يک تخت خوشتان بيايد اما به خاطر داشته باشيد که مهم تر از همه اينها راحتي شماست. پس به دنبال تختي باشيد که در وهله اول راحتي شما را تضمين کند، ضمن اينکه مطابق با سليقهتان نيز باشد.

انواع تختخواب

آشنايي با انواع تختها به شما کمک ميکند که با توجه به خواستهها و امکاناتي که داريد، تخت دلخواه خود را انتخاب کنيد.

1- تختخوابهاي بادي

تغيير شيوههاي زندگي در دوره معاصر، موجب تغييرات عظيمي در زمينه الگوهاي مبلمان نيز شده است. تختخوابهايي که با هوا پر ميشوند يکي از انواع اين محصول بوده که با ضرورتهاي زندگي معاصر تناسب دارند و راحت و متناسب هستند. وقتي بچهها بزرگتر ميشوند، نياز به وسايل بيشتري پيدا ميکنند و در نتيجه فضاي خانه کاهش پيدا ميکند.

با خريد تختهايي که از باد پر و خالي مي شوند ميتوانيد زماني که به آنها نياز نداريد، هواي آنها را خالي کنيد و در کمد خود نگهداري کنيد. اين تختخوابها براي مسافرت يا زماني که برايتان مهمان ميآيد بسيار مناسب هستند.

2- تختخوابهاي طبقاتي

با خريد اين نوع تخت، شما در آن واحد داراي دو يا سه تخت خواهيد بود که بهصورت طبقاتي رويهم قرارگرفتهاند. اين تختها بيشتر براي اتاقهاي کوچکي طراحيشدهاند که فضاي خالي براي چند تخت را ندارند.

اينگونه تختها را بيشتر براي اتاق بچهها استفاده ميکنند. در خريد اين نوع تخت بايد به ايمني آن توجه زياد داشته باشيد. ميلههاي تختها بايد به هم محکم شده باشند، همچنين تخت بالايي بايد داراي حفاظ باشد تا از خطر افتادن جلوگيري کند.

3- تختخوابهاي متحرک

يکي از مواقعي که مشکل کم جايي، خود را به نحو بارزي نشان ميدهد، هنگامي است که شما مهماني داريد که شب نيز پيش شما ميماند. با داشتن تختهاي متحرک بهراحتي اين مشکل حل ميشود.

اين تختها که دورتادور خود يک حفاظ نيز دارند را ميتوانيد در هر جاي منزل خود نصب کنيد، بهطوريکه انگار يک اتاق اضافي در گوشهاي از پذيرايي خود ساختهايد و با رفتن ميهمان نيز ميتوانيد آن را جمع کنيد و در گنجهاي بگذاريد.

4- تختخوابهاي فلزي

در هنگام خريد تخت، توجه به نوع موادي نيز که تخت از آن ساختهشده است، اهميت فراواني دارد. يکي از انواعي که امروزه طرفدار زيادي دارد، تختهاي فلزي است.

تختهاي فلزي نسبت به انواع ديگر مقاومترند و امکان خراب شدن و ضربه ديدن آنها کمتر است، در ضمن نسبت به تختهاي چوبي، ارزانترند. ازآنجاکه اين تختها سنگين هستند، اگر منزل ثابت نداريد و هرازگاهي اسبابکشي ميکنيد، از خريد اين نوع تخت خودداري کنيد.

5- تختخوابهاي کاناپهاي

يکي ديگر از راههايي که باعث صرفهجويي در فضاي خانه و هزينههاي مالي ميشود، استفاده از کاناپههايي است که بهصورت تخت نيز درميآيند. اين کاناپهها را در هر قسمت از منزل که ميخواهيد ميتوانيد بگذاريد، هر گاه ميهمان داريد و به فضاي بيشتري نياز داريد، قسمت تخت آن را در زير کاناپه بگذاريد و از آن بهعنوان کاناپه استفاده کنيد.

اين نوع تخت بيشتر براي اتاقهاي کوچک استفاده ميشود، در هنگام خريد آن توجه داشته باشيد که از در اتاق بهراحتي داخل شود و طوري نباشد که جلوي بسته شدن در را بگيرد.