هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آقایان فقط جلسه می‌گذارند

نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي معتقد است وضعيت درياچه اروميه هرروز بدتر ميشود و هنوز هيچيک از طرحهاي نجات اين درياچه عملي نشدهاند.

نادر قاضي پور نماينده اروميه ، در گفتوگو با خبرنگار ما وضعيت فعلي درياچه اروميه را مناسب ندانست و تأکيد کرد: وضعيت درياچه هرروز بدتر ميشود و چند ماه ديگر بايد از خشک شدن تمام آب درياچه اروميه اظهار تأسف کنيم.

 به گفته اين نماينده مجلس وضعيت درياچه هرروز بدتر ميشود، اما بااينحال هنوز هيچ اقدام عملي درباره نجات درياچه اروميه انجام نشده است. او گفت «آبها براي جاري شدن به سمت درياچه اروميه آزاد نشدهاند و طرح انتقال آب حوزهاي هم هنوز انجام نشده است».

 قاضي پور در ادامه به انتقاد حضور دانشگاه صنعتي تهران در طرح نجات درياچه اروميه پرداخت و گفت: چرا براي نجات درياچه اروميه از دانشگاه صنعتي تهران کمک خواستهاند و کارشناسان اين دانشگاه را آوردهاند. اين دانشگاه صنعتي است، چطور ميتوانند درباره مسائل مربوط به آب اظهارنظر کنند.

 نماينده اروميه در ادامه تصريح کرد: افرادي از جاهاي ديگر به منطقه آمدهاند و اظهارنظر ميکنند. آنها مثل ما در داخل آتش نسوختهاند. يکي شنيده است که آتش ميسوزاند. يکي ديده که آتش ميسوزاند. اما تنها کسي که در آتش سوخته است ميتواند درباره آتش اظهارنظر کند. ما در آتش سوختهايم و ميدانيم خشک شدن درياچه اروميه چه معنايي دارد. آقايان فقط جلسه ميگذارند و حق جلسه و مأموريت ميگيرند. اين جريان درست نيست.

 قاضي پور در ادامه اظهاراتش تأکيد کرد: فکر برخي تعطيلي کشاورزي آذربايجان غربي است. درياچه اروميه سه حوزه دارد. کردستان، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي. در اين استانها سدهاي زيادي احداثشده و يکي از عواملي که آب به درياچه نميرسد همين سدها هستند.

 نماينده اروميه در پايان صحبتش به انتقاد از سازمان حفاظت از محيطزيست پرداخت و گفت: ما بارها با سازمان رايزني کردهايم، اما بينتيجه بود. البته بايد بگويم که در دوره مديريت خانم ابتکار و آقاي چيت چيان چنين وضعيتي براي درياچه اروميه به وجود آمد.