هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه تاریخی «خان» در حال تخریب

سريال تخريب خانههاي تاريخي به ثبت رسيده در اصفهان، همچنان ادامهدار است و گويا فکر و تدبير و شايد بودجهاي قرار نيست اين سلسله را به سرانجامي ديگر برساند.

خانههاي تاريخي اصفهان در حالي به ترتيب و به نوبت غزل خداحافظي را ميخوانند که اگر تغيير کاربري ميدادند، مشکل اسکان مسافران داخلي و خارجي در اين موج ورود گردشگر حل ميشد.

اما خانه خان، يکي ديگر از خانههاي قاجاري زيبايي است که دست سرد تخريب بر سر آن سايه افکنده است. اين خانه تاريخي در محله اباذر خوراسگان واقع شده و به ثبت ملي هم رسيده است.

حسيني، مالک اين خانه تاريخي گفت: ما از وراث اين خانه تاريخي هستيم، اين خانه به ثبت ملي رسيده است، اما ميراث فرهنگي نه اين خانه را از ما ميخرد و نه کمکي براي تعمير آن ميکند.

وي افزود: با مسئولان ميراث فرهنگي و معاون توسعه و پشتيباني ميراث صحبت کردهام، اما ميگويند ما بودجه نداريم، صد تا از اين خانهها هست، نميتوانيم براي مرمت همه اين خانهها هزينه کنيم. وي در ادامه گفت: با نمايندگان مجلس نيز صحبت کردهايم، اما تنها به دادن قولهايي بسنده کردهاند.

حسيني گفت: به ساختار خانه آسيبي وارد نشده و تنها قسمتي از آن خراب شده که خيلي سريع ميتوان اين خانه را دوباره روي پا نگه داشت. وي در پايان خواست که ميراث فرهنگي يا اين خانه را بخرد و يا آن را مرمت کند.