هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هیچ دولتی تا این اندازه به مسکن توجه نداشته است

حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي در حاشيه افتتاحيه اولين صندوق سرمايهگذاري زمين و مسکن در  پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان مبني بر اينکه نتيجه نامه آخوندي و سيف به رئيسجمهور چه شد، گفت: بنده از اين نامه خبر ندارم .

وي در مورد ارزيابياش از عملکرد آينده اين صندوق گفت: بدون ترديد  اين صندوقها براي تأمين مسکن اقشار متوسط  جامعه ميتواند پاسخگو باشد و دولت براي اقشار ضعيف جامعه برنامههاي فشرده و جامعتري خواهد داشت .

عبده تبريزي در پاسخ به اين سؤال که با يک حساب سرانگشتي ميتوان فهميد که پرداخت وامهاي اخذشده در طول 180ماه سود هنگفتي را  در اختيار بانکها قرار ميدهد، گفت: به نظر بنده در اين مورد برخي از رسانهها نيز واکنش خوبي نشان ندادند و به اصلاح عاميانه عجله کردند زيرا اقساط اين وامها در طي سالها بعد نهتنها براي پرداختکننده سنگين نيست بلکه با گذر  زمان سود حاصله نيز براي بانکها کم خواهد بود در ثاني ما دنبال اجراي  بازپرداخت متغير هستيم تا ابعاد اين بازپرداخت منطقيتر شود.

وي در خصوص اينکه از ابتداي وزارت آخوندي طرحهاي زيادي رسانهاي شدهاند اما تاکنون اين طرحها يا اجرايي نشده يا روند و شکل مثبتي نداشته  است،گفت: هيچ دولتي تا اين اندازه به قضيه مسکن توجه نداشته است و اگر طرحها گفته ميشود اما اجرايي نميشود نيازمند مطالعات و تحقيقات کارشناسان است تا با اجراي اين طرحها مردم و اقشار ضعيف جامعه صدمه نبينند.

مشاور وزير را ه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال که سالها قبل نيز نمونه اين صندوق به نام چشمه آغاز شد اما سرانجام خوبي نداشت گفت: اولاً که صندوق چشمه تنها مجوز اخذ کرد دوما عدم موفقيت صندوقها در تعريف نشدن چارچوبهاي کسبوکار است .عضو شوراي عالي بورس  تصريح کرد: در گذشته 7 صندوق سرمايهگذاري در سازمان بورس و اوراق بهادر مجوز گرفتهاند اما هيچگاه اجرايي نشدند.

 وي  در پاسخ به اين سؤال که آيا پرداخت نيمي از ارزش مسکن تا سقف 80 ميليون تومان امکان مهاجرت به شهرهاي بزرگ را ايجاد ميکند ، گفت: مسکن كالايي است كه از پس اندازهاي گذشته، حال و آينده مردم خريداري ميشود.

عبده تبريزي در مورد رونق بازار رهن توسط اين صندوق نيز گفت: بازار رهن در بعضي از كشورها بيش از صد درصدGDP بوده و بيش از 200 درصد بودجه كل كشور و بيش از حدود 27 درصد كل اعتبارات يك كشور است  . وي ادامه داد: در حال حاضر براي تسهيلات  خريد مسکن با سود  22 و 23 درصدي صف بستهاند و ما ميخواهيم  صندوقهاي سرمايهگذاري را راهاندازي کنيم تا تسهيلات 15 درصدي به آنها ارائه کنيم. البته  ما نميگوييم  اختلاف قيمت تمامشده پول (که هماکنون حدود 20 درصد است)و نرخ سود 15 درصدي تسهيلات جديد را  نظام بانكي بپردازد بلکه بايد دولت در قالب يارانه تقبل کند و اين يارانه هم در دنيا مرسوم است. 

اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: : تا سال 2006 آلمانيها به  خانه اوليها تا  37 هزار يورو پرداخت ميکرد و اين به مسكن گرانقيمت، به مسكن آزاد و اينها ارتباط ندارد. بنابراين وقتي  ميگوييم سقف مثلاً80 ميليون تومان، اين سقف ديگر در تهران يك مزيت نيست چون ما سقف را مثبت گرفتهايم و درواقع مردم را تشويق ميکنيم جايي بروند که با 80 ميليون تومان ميشود واحدي خريداري کرد.