هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمین خواری با مجوز قانونی

بيترديد زمينخواري، زمين خوردن نيست يعني زمين قابلخوردن نيست و يا ماده خوراکي نيست .مطمئن باشيم به زمين خوردن و به تعبير ديگر، افتادن هممعني نميدهد . اين عبارت نامتجانس مفهومي است از بهرهبرداري غيرمتعارف از زمين و عمدتاً به نحو سوداگري و بورسبازي که فساد اقتصادي سنگيني دارد  و معمولاً دعوي آن  سير رسيدگي حقوقي  مييابد و از طولاني ترين و پيچيدهترين پروندهها درمحاکم قضائي ميشود.

در گزارش کميسيون اصل 90 آمده است زمينخواري، جرم پيچيدهاي است که دستهاي زيادي در پس آن ديده ميشود و برخورد قاطع قضايي ميتواند اين دستها را قطع کند. هرچند به نظر ميرسد سازمانهاي دولتي بايد در واگذاريها دقت کنند تا زمينها و مستغلات به نام مردم و کام زمينخواران رها نشود. اينکه گفتهشده  سازمانهاي دولتي بايد دقت کنند بايد اذعان نمود که در کشور فقط يک سازمان متولي منابع طبيعي است، اما همه دستگاههاي اجرايي اين سازمان را بهعنوان بانک زمين ميبينند.

زمينخواري موضوعي نيست که قابلکنترل نبوده  و طرح دعاوي آن در محاکم قضايي اجتنابناپذير باشد. کافي است موضوع و مفاد قرارداد واضح بوده و اختلاف طرفين قرارداد مشتبه نشود، با رجوع به قرارداد ميتوان نحوه حلوفصل اختلاف را يافت.در خصوص دلايل افزايش زمينخواري،راهکارهاي دولت براي مبارزه با اين پديده شوم و ديگر مسائل مرتبط با تني چند از نمايندگان مجلس گفتگويي داشتيم که در پي ميآيد:

حکم بازداشت برخي از مسئولين رتبه اول دماوند

پور مختار، رئيس کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس، با بيان اينکه اعضاي اين کميسيون مهرماه به استانهاي شمالي سفر ميکنند، گفت: در اين سفر پروندههاي مرتبط با معضل زمينخواري بررسي ميشود.

نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي، در تشريح اهداف سفر اعضاي کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس به استانهاي شمالي کشور، گفت: اين سفر با هدف بررسي و پيگيري پروندههاي زمينخواري و پروندههاي تبديل اراضي کشاورزي به مسکوني انجام ميشود.وي با تأکيد بر اينکه اعضاي اين کميسيون عزم جدي براي مقابله با پديده شوم زمينخواري دارند، افزود: قطعاً در آينده اقدامات گستردهتري براي برخورد و مقابله با اين موضوع انجام ميشود.

پور مختار بابيان اين مطلب که بههيچوجه از همکاري بخشهاي  دولتي در  قضيه زمينخواري راضي نيستم به پيام ساختمان گفت: اگرچه دايره تخلفات در زمينخواري و تغيير کاربري در ايران در حال گسترش است اما هيچ ارگاني جز وزارتخانه راه و شهرسازي در اين مورد جدي برخورد نميکند .

وي گفت :حتي جلسهاي که قرار بود با مسئولان سازمان ميراث فرهنگي تشکيل شود به دست فراموشي سپرده شد .رئيس کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس تصريح کرد: از ابتداي امسال چندين ويلا و هتلهاي تفريحي در رودهن و دماوند تخريب شد و در روزهاي آتي حکم بازداشت برخي از مسئولين رتبه اول دماوند از طريق مجمع قضايي اعلام خواهد شد. وي تأکيد کرد:بيتوجهي به قضيه زمينخواري دهنکجي به قانون است و اين قابلگذشت نيست .

نان ندارند زمين ميفروشند

محمدحسين قرباني، نماينده آستانهاشرفيه با بيان اين مطلب که در قضيه  زمينخواري دو مسئله وجود دارد به پيام ساختمان گفت: بيکاري و عدمحمايت از توليد دو مسئله جدي در قضيه زمينخواري است .وي افزود: وقتي کشاورزي در کشور مهم تلقي نميشود و مردم استانهاي شمالي در بدترين شرايط زندگي ميکنند چرا زمينهايشان را براي نان نفروشند . قرباني تأکيد کرد: در نظر داشته باشيم که مردم مناطق شمالي کشور زمينها را براي تعويض مدل ماشين يا خانهشان نميفروشند .

نماينده آستانهاشرفيه با ابراز تأسف از اينکه دولت نيز حمايت زيادي از روستائيان نميکند،گفت: در چند سال آينده ما نهتنها روستايي نخواهيم داشت بلکه  بر جمعيت حاشيهنشين کلانشهرها افزوده خواهد شد زيرا هر ساله بسياري از روستائيان به شهرها مهاجرت ميکنند .

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي گفت: در سالهايي که دولت شعار توليد ملي را سرلوحه برنامههاي خود قرار داد، روستاهاي ما فراموش شدند .وي تصريح کرد : در مورد زمينخواري نيز نبايد عدم نظارت دقيق را کوچک بشماريم . ما درزمينه قوانين هيچ مشکلي نداريم اما متأسفانه نظارت درست اعمال نميشود. قرباني ادامه داد: وجود مافياي زمين مشهود  است ،سواحل درياهاي ما فروخته ميشود، مردم از  ديدن دريا و عظمت خدادادي آن محروم ميشوند اما بسياري از مسئولان، کشاورزان را مسئولان   فروش زمينها کشاورزي ميدانند و مسئوليت کمکاري خود را بر دوش مردمي مياندازند که از صبح زود تا غروب آفتاب براي کاشت نشاء در آب غوطهور هستند و آخر سال نيز جز سير کردن شکم خانواده کاري خاصي انجام ندادهاند .

قرباني  گفت: احکام و قوانين بايد بهشدت در اين مناطق اعمال شود تا افرادي که شمال را تنها مجالي براي تفريح و سرگرمي ميدانند و ويلاهاي آنچناني  حتي در حاشيه دريا بنا ميکنند، سر جايشان بنشينند.

زمينخواري برخي افراد با اخذ مجوز قانوني

عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با تأکيد بر ورود جدي دولت به مبارزه با پديده زمينخواري و تغيير کاربري اراضي، گفت: دولت در اين رابطه بايد با دو گروه سوداگران که با استفاده از رابطه هاي خاص و کشاورزان که مجبور به فروش زمين هستند، با دو شکل متفاوت برخورد کند.

شمس الله شريعت نژاد در گفتوگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: در بحث تغيير کاربري اراضي دولت بايد اول  سوءاستفاده گران و  دوم کشاورزاني که مجبور به اين کار هستند را در نظر داشته و با اين دو گروه برخورد متفاوت داشته باشد.

نماينده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: در بحث تغيير کاربري اراضي يک گروه افرادي هستند که با دريافت مجوزهاي غيرقانوني با استفاده از کانالها و روابط خاص کار خود را پيش ميبرند.اين افراد سوءاستفاده گر زمين را با قيمت ارزان ميخرند و باقيمت بسيار بالايي ميفروشند که دولت بايد  با اين افراد بهصورت جدي برخورد نموده و اين کار را بايد از خودش شروع کند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم تصريح کرد: گروه دوم که در بحث تغيير کاربري زمين موردتوجهاند، مردمي هستند که زمينهاي زراعي را با قيمت ناچيز ميفروشند و دولت بايد بررسي کند که چرا سود و منفعت اقتصادي لازم براي فعاليتهاي زراعي وجود ندارد و مردم زمينهاي کشاورزي حاصلخيز را با قيمت بسيار پاييني ميفروشند.

نماينده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس  با يادآوري اينکه در شمال کشور مردم بهترين و حاصلخيزترين زمينها را ميفروشند، گفت: اين کار دو علت دارد،  يکي اينکه واحد اراضي در منطقه قطعاتش کوچک بوده  و دوم اينکه کشاورزي در اين واحدها اقتصادي نيست. وي ادامه داد: دولت بايد براي رفع اين مشکلات به کشاورزان تسهيلات کمبهره و تضمين خريد بدهد تا با کاهش ريسک کشاورزي انگيزه کشاورزان براي ماندن در زمينهاي کشاورزي و ادامه فعاليت در اين اراضي افزايش يابد.

شريعت نژاد با يادآوري اينکه کشاورز در روستاست و از روابط بينالملل و چگونگي واردات و صادرات خبر ندارد  و اين دولت است که بايد از کشاورزان حمايت کند، افزود: چون ريسک کار کشاورزي بسيار بالاست مردم زمينها را ميفروشند و دولت بايد به اين موضوعات توجه ويژهاي داشته باشد.

عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در حال حاضر مردم شمال کشور مشکل آب دارند و باغات مردم در حال خشک شدن است، اما دولت توجهي ندارد و حتي روي يک رودخانهاي سد نزدند تا مردم بتوانند از ذخاير اين سدها استفاده کنند.