هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بسته خروج از تعبیر خواب

تو زلزلهاي، خواستم آوارِ تو باشم

ارگِ بمِ چشمانِ غزلبارِ تو باشم

هرچند سرت گرم بهکار است مهندس!

بگذار گرهخوردهترين کارِ تو باشم

سلام. سلامي به نرمي صداي پاي پائيز! سلام بر شما، شمايي که آب نيتراتدار و نان جوش شيريندار و برنج آرسنيکدار و شير وايتکسدار و ماست روغن پالمدار و مرغ هورموني و سبزيجات آبياري شده با فاضلاب و ميوههاي با کود شيميايي تغذيهشده را ميخوريد و چيزيتان نميشود! و آلودگي هوا و پارازيت و امواج موبايل و تصادفات جادهاي و سقوط هواپيما و آتش گرفتن اسکانيا و از ريل خارج شدن قطار هم تأثيري روي خوشبيني شما به زندگي ندارد! درود بر شما!

طرفداران زبان عليه طرفداران مغز

درحاليکه وزير راه و شهرسازي فعلي، پيش از وزير راه و شهرسازي شدن از وزارت راه و شهرسازي انتقاد ميکرد که چرا 50 هزار ميليارد تومان صرف مسکن مهر شده که باعث شده حجم نقدينگي در جامعه بالا برود و تورم ايجاد شود و غيره؛ الآن طرحي را ارائه داده که بر اساس آن قرار است طي پنج سال 1.5 ميليون فقره تسهيلات 80 ميليون توماني خريد مسکن به زوجهاي جوان پرداخت شود و دولت بايد 132 هزار ميليارد تومان از محل بودجههاي عمومي يارانه سود اين تسهيلات را پرداخت کند. در اين راستا ما نيز با چند تن از افراد نيمه آگاه و بعضاً ناآگاه در وسط خيابان گفتگو کرديم که در اينجا چکيده آن را ميخوانيد:

يک مدير روابط عمومي: نمرديم و معني «سياست خروج از رکود تورمي» را هم فهميديم!

يک فيلسوف مشنگ: هر چيزي درست است، غير از چيزهاي نادرست!

يک شاعر: نقدينگي دست مردم دادن يا ندادن، مسئله اين است!

يک راهب بودايي: هر طرحي ميتواند درست يا نادرست باشد، بسته به اينکه ما آن را ارائه کنيم يا ديگران!

يک روانشناس: آدم هيچي نداشته باشه، فقط اطرافياني داشته باشه که هي او را تائيد کنند، انگار همه چي داره!

يک آدم منکر: اينکه اون نيست، شبيهاش است، ولي ما آنها اَخ است، مال ما خوب است!

يک راننده تاکسي: هر راهي به يه جايي ميرسه، ولي براي رسيدن به بعضي جاها، راههاي زيادي هست!

صاحب يک مغازه کلهپزي: بيشتر مردم طرفدار زبونن، کم پيدا ميشه کسي که واقعاً طرفدار مغز باشه!

«تخلف» فقط براي يک مترش است!

ميگويند در کشور ژاپن سالي چند زلزله خفن به وقوع ميپيوندند و هيچ اتفاقي خاصي هم نميافتاد، ولي در کشور ما بهمحض اينکه بوي زلزله ميآيد، پايههاي خانهها شروع به بندري زدن ميکنند! حالا چرا ما اين موضوع را مطرح کرديم؟ چون رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور با اعلام اينکه امضا فروشي از تخلفات رايج در بحث مسکن مهر است گفته نظارت ضعيف بر روند ساخت مسکن مهر موجب شد تا مهندسان ناظر با دريافت 3 هزار تومان بابت هر يک متر، بنا را تأييد کنند. اکبر ترکان مشکلات مسکن مهر را از نظارتهاي ضعيف و غيرواقعي دانسته و اعلام کرده فندانسيون برخي از اين پروژهها ايراد اساسي دارد.

خوشبختانه اين گفتهها کار ما را بسيار راحت کرد؛ چرا که ما شک داشتيم کاپ «ايول، دمت گرم» را به سازندگان مسکن مهر آبدانان در استان ايلام که موفق شدند ساختمانهايي بسازند که با عمري کمتر از سه سال، طي زلزله نهچندان قوي تخريب و غيرقابلسکونت شوند؛ بدهيم يا به ناظران اين پروژهها يا به برنامهريزاني که بايد کلاهشان را بيندازند بالا بهنحويکه تا 99 سال ديگر هم پايين نيايد. اما الان يقين داريم که تنها کار بنياد مسکن ايول دارد؛ چون به گفته استاندار ايلام، درحاليکه وارد شدن خسارت زياد به مسکن مهر آبدانان در حدي است که امکان سکونت در اغلب آنها ديگر وجود ندارد، واحدهاي روستايي بازسازيشده توسط بنياد مسکن صحيح و سالم باقيماندهاند. البته از طرف ديگر اگر به چشم عدالت ورزي و مهرورزي به اين واحدهاي مسکن مهر خرابشده نگاه کنيم، ميبينيم که آنها کار خودشان را کرده و تأثيري که ميبايست ميگذاشتند گذاشتهاند، پس ديگر چندان احتياجي هم به آنها نبوده است.

حکايت

يک روز زني به شوهرش گفت: ديشب خواب ديدم که تو برايم يک انگشتر الماس خريدي! به نظرت تعبيرش چيست؟ شوهرش گفت: صبر کن تا در شب تولدت تعبير آن معلوم شود! آن زن صبر کرد و در شب تولدش، با شوقوذوق بسيار، بسته کادوپيچ شده تولدش را باز کرد، در داخل بسته، يک کتاب تعبير خواب بود!

نتيجهگيري اخلاقي: اگر به شما وعده يک کادو، يا بسته پيشنهادي يا بسته خروج از رکود يا چنين چيزي داده شد خيلي ذوقزده نشويد، شايد يک کتاب تعبير خواب داخل بسته باشد!