هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نكاتی در مورد لوله‌كشي آب مصرفي

اجرای فاضلاب در تأسیسات واحدهای مسکونی اولین قدم در شروع تأسیسات مکانیکی و الکتریکی است. به همین خاطر در مقالات گذشته موارد اجرایی که کارفرما میتواند بهصورت شخصی بر کارکرد اکیپ اجرایی خود نظارت داشته باشد و همچنین مواردی را که در طراحی فاضلاب میبایست انجام پذیرد و توسط کارفرمای محترم قابلبررسی میباشد را آوردیم. حال به ارائه پارهای از موارد میپردازیم که در قدم دوم اجرای تأسیسات یعنی لولهکشی آب مصرفی و سیستمهای تهویهای بايد به آنها اشاره نمود.

طراحی نقشههای آبرسانی

1. برای لولههای آب سرد و گرم و برگشت آب گرم نوع خط لولـه آب سـرد (—•—  ) و آب گـرم (—••—) برگشـت آب گـرم (—•••—) و بـا ضـخامت 3/0 میلیمتر میباشد.

2. جنس لولههای آبرسانی مشخص گردد و متناسب با آن لوله سایزبندی گـردد.  بهعنوانمثال از انـدازه ایـنچ در طراحی لوله فولادي و اندازه میلیمتر براي لولههای PP یا pex استفاده گردد.

3. وضعیت اجراي لولهها در کف و یا سقف ذکر گردد.

4. در انشعاب ورودي به کلیه واحدها پیشبینی شیرفلکه قطع و وصل واحد برابر با سایز لوله ورودي الزامی است.

5. طراحی سیستم به شکلی باشد که لولهها از زیر سنگ توالت و تجهیزات بهداشتی عبور نکنند.

6. پیشنهاد میگردد در طراحی لولههاي عمودي روکار یا داخل داکتها و شفتها از لولههاي فلزي و در صـورت توکـار بودن لولههای عمودي یا افقی از لولههای PP یا pex استفاده گردد.

7. جزئیات اجراي مخزن ذخیره آب و مشخصات فنی آن کامل ارائه گردد.

8. اندازهگذاري لولهها باید طوري باشد که سرعت زیاد جریـان سـیال موجـب ایجـاد سروصـداي مـزاحم نشـود کاهش جریان سیال در لولهها باید تا حدي صورت گیرد که افزایش قطر لولهها موجب افـزایش بدون توجیـه هزینه لولهکشی نگردد.

9. بهمنظور کاهش اثر ضربه قوچ در لولهکشی باید سرعت جریان سیال کنترل شود.

10. در نقاطی از لولهکشی که شیر قطع سریع قرار میگردد باید وسیله حذف ضربه قوچ مورد تأیید نصب شود.

11. روشهاي نصب وسایل حفاظت از لولهکشی باید در مدارك پیوست نقشهها ارائه شود.

12. نقشهها باید شامل رایزر دیاگرام باشد.

13. مقیاس نقشهها نباید از یکصدم کوچکتر باشد مگر در نقشه محوطه و شرایط خاص.

14. علائم نقشهکشی باید طبق استاندارد مورد تأیید باشد.

15. براي تنظیم فشار آب در شبکه لولهکشی ساختمان بایستی یکی از موارد زیر پیشبینی شود:

الف) استفاده از بوستر پمپ؛

ب)  استفاده از تانکر فشار؛

ج)   شیر فشارشکن؛     

د)پمپ و مخزن ذخیره.

* توجه نصب مستقیم پمپ روي انشعاب شهر مجاز نیست.

16. حداکثر دماي طراحی باید 65 درجه و حداکثر فشار کار طراحی 10 بار باشد.

17. براي جلوگیري از اتلاف آبلولهکشی آب گرم مصرفی باید لوله برگشت داشته باشد تا آب گـرم مصـرفی گـردش داشته و دماي آب خروجی از شیرها به هنگام باز کردن از ارقام مقرر کمتر نباشد.

18. حداکثر طول لوله آب گرم مصرفی که میتوان بدون لوله برگشت به شیر خروجی آب رساند بر طبق دادههای مقررات ملی ساختمان تعیین میگردد.

19. طراح موظف به رعایت کلیه موارد مبحث 16مقررات ملی ساختمان در نقشههاي تأسیسات مکانیکی است.

 

اجرای لولهکشی آبرسانی

 1. لولهکشی باید طبق روشهاي مهندسی مورد تأیید انجام گیرد.

2. عبور لوله از دیوار تیغه کف یا سقف باید از داخل غلاف باشد.

3. شیرهايی که روي لوله قائم داخل ساختمان نصب شود باید با باز کردن یک دریچه قابلدسترسی باشـد و دریچـه باید در نقشهها نمایش داده شود.

4. شیرهايی که روي لوله افقی داخل سقف کاذب قرار دارند بایستی با دریچه قابلدسترسی باشند.

5. منابع آب بایستی داراي شیر تخلیه در پایینترین قسمت باشند.

6. مخزن ذخیره آب باید دریچه آدم رو داشته باشد تا بازرسی و تعمیر داخلی آن امکانپذیر باشد.

7. روي ورودي مخزن ذخیره آب باید یک شیرقطع وصل وجود داشته باشد و یک شیر کنترل شـناور یـا شـیرهاي کنترل نوع دیگر در مخزن باشد تا از سر ریز و اتلاف آب جلوگیري شود.

8. شیر کنترل باید کاملاً به دهنه مخزن محکم و ثابت شود.

9. قطر نامی لوله سر ریز باید دستکم دو برابر قطر لوله ورودي آب به مخزن باشد.

10. روي لوله خروجی آب مخزن باید شیر قطع و وصل نصب شود.

11. براي منابع با گنجایش بیش از هزار لیتر بایستی لوله ورودي و لوله خروجی منبـع در دو سـمت مقابـل باشـد تـا از راکد ماندن آب در مخزن جلوگیري شود.

12. براي جلوگیري از کاهش دماي آب و اتلاف انرژي همه لولهها و دیگر اجزاي لولهکشی آب گرم مصرفی بایـد با عایق گرمایی پوشانده شود.

ارائهدهنده مقاله: شركت تدبير تهويه فرا سرما

آگهي در صفحه 62