تغييرات بزرگ نياز به متولي دارد

شمار نشریه : 191

گروه تأسیسات: يكي از مشكلات بزرگ صنعت ساختمان عملياتي نشدن فنآوريهاي نوين و تکنولوژیهای روز دنياست. بسياري از سرمايهگذاران و فعالان عرصه ساختوساز از آنچه در عالم تكنولوژي و علم روز دنيا در حال رخ دادن است بياطلاع هستند. شركت مانا صنعت یکی از شرکتهایی است که با استفاده از فنآوریهای روز دنیا در زمینه فعالیتهای خود به موفقیتهای چشمگیری دستیافته است. پوريا شايگان، مدير بخش آب و ساختمان شرکت مانا صنعت در چهاردهمين نمايشگاه صنعت ساختمان میزبان پیام ساختمان بود و  در خصوص فعاليتهاي اين شركت توضیحاتی بیان کرد:

پيام ساختمان: بیشتر فعالیتهای شركت مانا صنعت  در چه زمینهای است؟

نزديك به 13 سال از زمان تأسيس اين شركت ميگذرد و زمينه اصلي فعاليت شركت مانا صنعت مهندسي تأمين و فرآوري خدمات مرتبط با مهندسي عمران است. بهطورکلی فعاليتهاي ما 4 بخش را در بر ميگيرد: بخش بتن و افزودنيهاي مرتبط با بتن، بخش آب، محيطزيست و ساختمان، بخش ژئوتكنيك و هيدروليك و بخشي كه بهتازگی راهاندازي كردهايم در زمينه محافظت از ريزش جدارههاي سنگي است.  تخصص اصلي ما بخش ساختماني و زهكشي و آببندي روي سازههايي است كه گودهاي عميق دارند، سازههايي مانند تونلها، ايستگاههاي مترو و مانند آنها. در كنار آن  اجرای پروژههاي فضاي سبز ساختماني و استخرهاي سرپوشيده كه تكنولوژي بالايي دارند  را نيز انجام ميدهيم.

پيام ساختمان: با توجه به وضعيت بحراني آب و محيطزيست شركتهايي مانند شما كه در زمينه محيطزيست و آب هم فعاليت ميكنند چه وظیفهای دارند؟

متأسفانه تاکنون منابع آبي بهنوعی مورد غفلت واقعشده و بحران آب جدي گرفته نشده است اما با توجه به جدي شدن بحران فكر ميكنم امروز اين رويكرد بايد تغيير كند. در حال حاضر با كمبود هشداردهنده آب مواجه هستيم و اين موضوع ميتواند كمك كند تا در آينده آب را بهصورت بهينه استفاده كنيم. بهجای اينكه آب را از نقاطي كه بارندگي زياد دارند، انتقال دهيم كه شايد موجب شود در مسير آلودگيهايي را هم با خود همراه بياورد، ميتوانيم منابع آب زيرزميني را بهصورت نفوذناپذير تغذيه كنيم و امكاناتي را فراهم آوريم تا ضمن اينكه از برداشت بيرويه و غيرقانوني آب كه از چاههاي عميق صورت ميگيرد، جلوگيري كنيم، جلوي نشستهايي كه بهواسطه اين برداشت بيمورد ميشود را نيز بگيريم.

پيام ساختمان: با توجه به انتقادهايي كه به وزارت نيرو و شركت آب و فاضلاب بابت اجرايي نشدن اصل 44 قانون اساسي و خصوصيسازي ميشود، آینده شرکت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

بهواسطه شرايطي كه تاكنون بر بخش آب حكمفرما بوده و کماهمیت دادن و در بعضي موارد اهميت ندادن به منابع آبي، شركتهايي مثل ما بهنوعی مهجور واقع ميشوند، حال هرچقدر هم روي مديريت بهينه منابع آبي و استفاده آب به هر نحو ممكن چه در بخش كشاورزي و چه در بخش خانگي فعاليتهايي را انجام دهند در گوشهاي بدون هيچگونه توجهی كنار گذاشته ميشوند. اين رويكرد بايد تغییر کند و ارزش منابع آبي در نظر ما بايد دوچندان شود. الآن شركتهايي مانند ما فعاليت ميكنند و بعضي فنآوريها در زمينه منابع آبي بوميسازي شده و بسياري هنوز بوميسازي نشدهاند. بايد از تجربيات و رويكردهايي كه ديگران داشتهاند بهره بگيريم، حتي اگر این کار بهصورت مقطعي انجام گيرد بر كل بخش  آهستهآهسته تأثيرگذار خواهد بود. البته بخش خصوصي نميتواند اين تغييرات را انجام بدهد، درنتيجه يك متولي بايد حضور داشته باشد. از طرفي بخش خصوصي ميتواند بزرگترین بخش اقتصادي باشد چراكه وقتي چيزي نهادينه شد ميشود آن را دنبال كرد.

پيام ساختمان: آیا در بخشهاي ديگری  غیر از آب و محيطزيست فعاليتهايي داشتهايد؟

ما سعي ميكنيم در زمينه فعالیت هایمان از تجارب كشورهاي توسعهيافته بخصوص در زمينه ژئوسنتتيك استفاده كنيم و بههیچوجه ادعا نميكنيم كه خالي از ضعف و اشكال هستيم. حاصل این همکاری ما، تعامل با نزديك به 17 تا 18 شركت شناختهشده در سطح جهان و از قارههاي مختلف بوده است.  همچنین توانایی اجراي جديدترين تكنولوژيها، روشها و راهكارهايي كه در دنيا با استفاده از روشهاي ژئوسنتتيك ميتواند وجود داشته باشد را داريم. بهواسطه حساسيتي كه روي بهروز بودن و استاندارد محصولات داريم شركت ما تنها شركت مهندسي در ايران است كه استاندارد ايزو 9001 را براي مديريت كيفيت دريافت كرده است. ضمن اینکه به دلیل واحد R&D كه بهتازگی راهاندازي كردهايم سعي ميكنيم خود را در رده بالاي علمي و فنآوري نگهداريم.