هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حوادث برق بیشتر از حوادث رانندگي

گروه تاسيسات: يكي از شاخههاي سازمان نظام مهندسي كه با رفاه عمومي ارتباط نزديك پيدا ميكند عرصه تأسيسات شهري مانند آب و برق است؛ دو بخشي كه در سالهاي اخير با چالشهاي متعددي مواجه شده است. از مصرف افسارگسيخته و فرسودگي تاسيسات شهري كه باعث هدر رفت حجم گستردهاي از اين دو فرآورده اساسي و زيربنايي ميشود تا مشكلات مهندسي و فنآوريهاي قديمي كه در استاندارد خدمات ارائه شده نقش تعيين كنندهاي دارد. خلل در خدماترساني اين دو فرآورده به سرعت روال عادي زندگي مردم را تحت تأثير قرار ميدهد و از اين نظر هيچ فرآورده توليدي و صنعتي ديگر با آنها قابل مقايسه نيست. نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان و رفت و آمد مسئولان مختلف در آن نمايشگاه فرصتي دست داد تا با كيوان تيموري دبير هيئت رئيسه كميته برق سازمان نظام مهندسي استان تهران گفتگوي كوتاهي داشته باشيم:

پيام ساختمان: با توجه به تسهيلاتي كه وزارت نيرو براي توليد برق از منابع تجديدپذير به شركتها و افراد خصوصي داده است، آيا در شهر تهران شاهد و نشانهاي مبني بر اجرايي شدن اين تدبير وجود دارد؟

البته در اين زمينه بهتر است از بخش توانير سؤال شود، اين موضوع لزوماً دغدغه سازمان نظام مهندسي نيست اما به عنوان كسي كه در صنعت برق فعال است و تا كنون رصد كردهام اجرا و عملياتي شدن چنين قانوني را به صورت محسوسي نديدهام. بر اساس گزارشهايي كه به دست ما ميآيد و يا جاهايي را كه خود ما بازديد ميكنيم هنوز اجراي اين قانون آنچنان كه بايد فعال نشده است. اما اين تسهيلات اعطا ميشود، اطلاعرساني خوبي نيز صورت ميگيرد كه هم سازندهها و هم مردم از اين تسهيلات استفاده كنند. كارگروههايي در سازمان نظام مهندسي در اين راستا تشكيل شده است از جمله كارگروههاي انرژي و صرفهجويي در بخش برق در حال شكل گرفتن است تا همين روند ادامه پيدا كند، تا همه مردم از اين فرآيند مثبتي كه شكل گرفته است مطلع بشوند و مطمئن هستم مردم در صورت اطلاع از مزاياي آن  بسيار استقبال خواهند كرد. 

پيام ساختمان: از زبان بسياري از كساني كه در حوزه انرژيهاي نو فعاليت ميكنند شنيدهايم اين موضوع در حد رسانهاي بوده و هنوز عملياتي نشده است. شما چنين موضوعي را تأييد ميكنيد؟

خير. بنده بر حسب ارتباطي كه با مديرعامل شركت توزيع برق دارم ميدانم اين قانون وجود دارد و كاملاً ميشود از آن استفاده كرد.

پيام ساختمان: يكي از مشكلات صنعت برق، هدررفت برق در شهر و در مسير انتقال است. با توجه به شرايط كمبود برق و بالا رفتن پيك مصرف در كشور ارزيابي شما از اين پديده در استان تهران چيست و سازمان نظام مهندسي چه تدبيري براي اين مشكل ميتواند داشته باشد؟

در همين راستا تفاهمنامههايي براي جلوگيري از هدررفت برق با شركتهاي توزيع برق امضا كردهايم. از هدررفت برق مهم تر حوادث برقي است؛ كه آنطور كه به اطلاع من رسيده است حجم آن تا جايي است كه از حوادث رانندگي بيشتر است. آمار دقيق آن را ما نداريم  چون نميشود آمار دقيقي از آن ثبت كرد. آمار تصادف رانندگي در ديد همه هست ولي وقتي حادثه برقگرفتگي در چارديواري خانه صورت ميگيرد هيچ كس اطلاع نمييابد و ثبت آن سخت است. اين برق گرفتگي ميتواند يك برق گرفتگي ساده باشد، در حد يك واكنش انقباضي در ماهيچهها و يا ميتواند گسترش پيدا كند و منجر به مرگ شود. تعداد كشتههاي ناشي از حوادث برق گرفتگي در روز نزديك به 2 و نيم نفر است و ميتوان گفت سالي هزار نفر  در اثر برق گرفتگي جان خودشان را از دست ميدهند. در همين زمينه تفاهم نامههايي با شركتهاي توزيع برق و توانيز امضا كرديم و آنها بسيار استقبال كردند و كارهاي خوبي در حال شكل گيري است كه به مرحله اجرا گذاشته شده است. اميد است ناظرين ما با پتانسيلهايي كه دارند بتوانند ضمن كم كردن خطرها در جهت بهينه سازي نيز  قدم بگذارند. يك دستگاه بسيار ساده در ساختمان مي‌‌تواند جلوي بسياري از هدر رفت های برق را بگيرد، دستگاههايي مانند كليدهايي كه براي اتصال كوتاه و يا جريانهاي ضعيف نصب ميشود و كليدهايي كه بانام محافظ جان معروف شده است تمام اين دغدغه را ميتواند پوشش دهد. هنوز به طور كامل بستري آماده نيست كه بتوانيم خدماتي بدون هدررفت را آماده كنيم و همین امر باعث شده كه اين اتفاقات رخ دهد.