هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

400 ميليون بشکه در سال مصرف نیروگاه ها

نيروگاهها سالانه بيش از 400 ميليون بشکه معادل نفت خام انرژي مصرف ميکنند و بر اساس برآوردها، حداقل 50 ميليون بشکه معادل نفت خام، پتانسيل صرفهجويي در اين بخش وجود دارد.

مدير بهينهسازي انرژي در بخش صنعت شرکت بهينهسازي مصرف سوخت از مصرف سالانه بيش از 400 ميليون بشکه معادل نفت خام انرژي در نيروگاههاي کشور خبر داد و تصريح کرد: با اجراي صحيح استانداردهاي مدون که نتيجه اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي است، حداقل 50 ميليون بشکه معادل نفت خام در مصرف انرژي صرفهجويي ميشود.

مهدي شريف افزود: هم اکنون سالانه بيش از 313 ميليون بشکه معادل نفت خام انرژي در بخش صنعت کشور (به غير از نيروگاهها و پالايشگاههاي نفت و گاز) مصرف ميشود که با اجراي کامل و دقيق استانداردهاي مصرف انرژي در صنايع در حال توليد و بهرهبرداري، سالانه بيش از 23 ميليون بشکه معادل نفت خام پتانسيل صرفهجويي وجود دارد.

مصرف معادل 60 ميليون بشکه نفت خام انرژي در پالايشگاهها

وي با اشاره به آمار اعلام شده در ترازنامه هيدرو کربوري سال 1391 کشور، ميزان مصرف انرژي بخش صنعت را 25.7 درصد از مصرف نهايي انرژي کشور اعلام و اظهار کرد: ميزان مصرف انرژي در پالايشگاههاي نفت، گاز و نيروگاهها به صورت جداگانه بررسي ميشود که بر اين اساس، سالانه بيش از 39 ميليون بشکه معادل نفت خام انرژي در پالايشگاههاي نفت و بيش از 21 ميليون بشکه معادل نفت خام انرژي در پالايشگاههاي گاز مصرف ميشود.

شريف تاکيد کرد: با اجراي صحيح استانداردهاي مدون که نتيجه اجراي طرحهاي بهينهسازي است، مصرف انرژي در پالايشگاههاي نفت سالانه حداقل 6 ميليون بشکه معادل نفت خام، در پالايشگاههاي گاز سالانه حداقل پنج ميليون بشکه معادل نفت خام و در نيروگاهها سالانه حداقل 50 ميليون بشکه معادل نفت خام پتانسيل صرفهجويي انرژي وجود دارد.

سازمان ملي استاندارد، مسئول اجراي استانداردهاست

مدير بهينهسازي انرژي در بخش صنعت شرکت بهينهسازي مصرف سوخت، پيش از اين، با بيان اينکه مسئول اجراي استانداردها طبق ماده 12 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، سازمان ملي استاندارد ايران است، اعلام کرده بود: دليل اجرايي نشدن برخي از استانداردها جديد بودن موضوع و حضور نداشتن شرکتهاي داراي صلاحيت به تعداد کافي براي بازرسي بوده است.

شريف به نقش شرکت بهينهسازي مصرف سوخت در تدوين استانداردهاي مصرف سوخت صنايع کشور اشاره و تصريح کرد: طبق ماده 11 قانون اصلاح الگوي مصرف معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين آلات انرژي بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، در کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانههاي نفت، نيرو، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانههاي ذيربط تدوين و به تصويب هيأت وزيران ميرسد و شرکت بهينهسازي مصرف سوخت مسئوليت کارگروه در زمينه سوخت و احتراق را بر عهده دارد.

به گفته وي، با گذشت زمان حضور شرکتهاي داراي صلاحيت بازرسي بيشتر شده است، به طوريکه هم اکنون گزارشهاي متعددي از سازمان ملي استاندارد در مورد تطابق با استانداردها دريافت ميشود.