هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برخورد با مشترکان پرمصرف آب

هنوز برخی از کسانی که مصارف بالای آب دارند، در مصرف آب صرفهجویی نمیکنند و با تصمیم دولت با این مشترکان برخورد میشود.

وزیر نیرو گفت: با تصمیم دولت، با آندسته از مشترکانی که بیش از الگوی تعیینشده، آب مصرف کنند، برخورد خواهد شد.

حمید چیتچیان در حاشیه دهمین همایش بینالمللی انرژی، در جمع خبرنگاران گفت: دهمین همایش بینالمللی انرژی با همت وزارتخانههای نفت و نیرو و با حضور شماری از متخصصان و کارشناسان داخلی و بینالمللی برگزار میشود که در این همایش عصاره فعالیتهای پژوهشی و تجربههای علمی ارایه میشود و ما میتوانیم با تبادلنظر، سیاستهای آینده در بخش انرژی را دنبال کنیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به بهرهوری در بخش انرژی کشور، گفت: ارتقای بهرهوری افزونبر حفظ محیطزیست موجب کاهش هزینههای ملی میشود که در این همایش دوروزه به این مهم پرداخته میشود.

چیتچیان تصریح کرد: در لایحهای که به مجلس رفته است، راهکارهای روشنی برای ارتقای بهرهوری ارایه شده که یکی از آنها استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است و این اقدام نهتنها هزینه ما را اضافه نمیکند، بلکه امکان صادرات سوخت صرفهجویی شده را برای ما فراهم میکند که به افزایش درآمدهای دولت و کاهش بدهیها منجر میشود.

وی درباره وضعیت منابع آبی کشور نیز گفت: الان با یک دوره طولانی خشکسالی مواجه بوده و در تمام کشور با محدودیت منابع آبی روبهرو هستیم و اگر چه وزارت نیرو اقدامهای زیادی جهت استحصال آب همچون سدسازی و تکمیل شبکههای آبیاری و زهکشی انجام داده است اما مکمل اقدامهای وزارت نیرو برای تولید و عرضه آب، صرفهجویی در مصرف آب است که با صرفهجویی 20 درصدی افزونبر کاهش بسیاری از هزینهها میتوان بر محدودیتهای آبی غلبه کرد.

وی تاکید کرد: سرانه مصرف آب در هر روز به ازای هر نفر 250 لیتر است که این رقم در کشور آلمان 159 لیتر محاسبه شده است که این نشان میدهد الگوی مصرف ما موجب هدررفت بسیاری از منابع آبی میشود.

وی تاکید کرد: هنوز برخی از کسانی که مصارف بالای آب دارند، در مصرف آب صرفهجویی نمیکنند و با تصمیم دولت با این مشترکان برخورد میشود.

وی یادآور شد: اقدامهایی که در چند روز گذشته در جهت قطع آب مشترکان پرمصرف انجام شد، بهمنظور هشدار بوده است و قطع آب مشترکان پرمصرف تنها برای یک روز انجام شده و هدف از این کار هشدار به این دسته از مشترکان بوده است.

وی درباره مصرف آب در بخش کشاورزی، گفت: تبادلنظر خوبی با وزارت جهادکشاورزی برای این موضوع داشتهایم و مصوبههایی برای ارتقای بهرهوری و بازده بخش کشاورزی و همچنین حذف کشت محصولهای آببر در نقاط کمآب در دستورکار قرار گرفته است که این همکاریها بهتدریج پیش میرود و در تعامل با یکدیگر هستیم.