هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تحويل مسكن مهر به چه قيمتي

طبق گفته عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، تا پايان سال 1394 تمام واحدهاي مسكن مهر آماده بهرهبرداري و واگذاري خواهد بود. خبر خوشي كه باعث مسرت بسياري از كساني شد كه چشم به پايان رسيدن اين پروژه بزرگ دوختهاند. پروژهاي كه البته با انتقادهاي فراواني همراه شد و بسياري از كارشناسان به نحوه اجراي آن انتقاد وارد کردهاند و آن را مسبب صعود قيمت ها ميدانند. پروژه بزرگي كه در بسياري از خانههايي كه آماده واگذاري شده هنوز انشعاب برق و آب ندارند.

به گفته قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور مسكن مهر، 660 هزار واحد مسكن مهر در كشور فاقد آب و 675 هزار واحد فاقد برق هستند. احمد اصغري مهرآبادي ادامه ميدهد: 750 هزار واحد نیازمند گاز و تمامی آنها مشکل فاضلاب دارند.

گرچه مهرآبادي از كمك 200 ميلياردي وزارت راه و شهرسازي از محل يارانهها براي تأمين خدمات زيربنايي مسكن مهر خبر ميدهد و همچنين ميگويد از محل هزار و 200 میلیارد تومان مصوبه دولت قبل قرار بود دولت، وزارت نیرو و استانداریها هر کدام 400 میلیارد تومان پرداخت کنند که تا کنون بالغ بر 800 میلیون تومان از این محل نیز در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است، اما مسلم در شهرهايي كه هم اكنون بدون بار شدن جمعيت عظيم در هر كدام با مشكلات آب و برق روبه رو هستند-پس از كمتر از 2 سال- بيشك بر مشكلات آنها در رابطه با آب، فاضلاب، برق و گاز افزوده خواهد شد.

پس از نمايشگاه "فرصتهاي سرمايهگذاري شهرهاي جديد" دريچههاي تازهاي براي سرمايهگذاري در آنها گشوده شده، قراردادهاي بسياري منعقد گرديد كه بسياري از آنها به صورت تهاتر بود و پاي بخش خصوصي به شهرهاي جديد باز شد. البته با وجود عدم اقبال بخش خصوصي به بخش آب و برق، كشاندن پيمانكاران اين بخش به شهرهاي جديد كمي مشكلتر به نظر ميرسد اما مشکل در تأمين آب است.

در شرايطي كه هشدارهاي پياپي وزارت نيرو و سازمان آب و فاضلاب نسبت به مصرف آب در صدر اخبار خبرگزاريها نشسته است، مشخص نيست بار كردن چنين حجم جمعيتي در شهرهاي اطراف  کلانشهرها با اين ميزان هدرروي آب در مسير، چه عواقبي در بر خواهد داشت. بسياري از اين شهرها درحاشيه شهرهاي بزرگي قرار دارند که در شرايط تنش آبي به سر ميبرند و بيم آن ميرود كه در آينده نزدیک، دچار كم آبي شوند. در اين شرايط كه از همه منابع زيرزميني و رويزميني استفادهشده است به نظر ادامه طرحهاي بزرگ آرماني و بدون مطالعه دقيق مانند جايز نباشد.