هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سرمایه‌های خارجی به بورس می‌آیند؟

با روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد توجه به سیاست خارجی سرمایهگذاران بیشتری در خارج کشور نسبت به تحولات اقتصادی ایران ترغیب شده و مایلاند با بازارهای مالی ایران از جمله بورس اوراق بهادار آشنا شوند؛ ورود فرنگیها در بورس ایران نیازمند ملزوماتی ازجمله دریافت کد معاملاتی از عالیترین مرجع بازار سرمایه است.

در 4 ماه ابتدایی سال جاری 37 کد معاملاتی سرمایهگذاری خارجی صادرشده که این میزان نسبت به 4 ماه ابتدایی سال گذشته که تنها 8 کد معاملاتی بود، افزایش 4 برابری نشان میدهد.

بر اساس اعلام سلطانی نژاد، مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، تعداد کل سرمایهگذاران خارجی در کشور نزدیک به 300 کد معاملاتی است که روند صدور آن رو به رشد است.به گفته وی، ایرانیهای مقیم خارج معمولاً با شناسنامه ایرانی در بورس سرمایهگذاری میکنند، به همین دلیل در رده کدهای سهامداری ایرانی دستهبندی میشوند، مگر اینکه به ما اعلام کنند منشأ پولشان خارجی است، در این صورت میتوان آنها را در دسته دیگری طبقهبندی کرد.

بنابراین میتوان گفت برخلاف گذشته که نقل و انتقالات ارزی در کشور با مشکلات عدیدهای مواجه بود، اکنون با روی کار آمدن دولت جدید پس از توافقات اولیه  هستهای در ژنو و توجه به سیاست خارجی، سرمایهگذاران بیشتری در خارج از کشور نسبت به تحولات اقتصادی ایران علاقهمند شده و مایلاند با بازارهای مالی ایران ازجمله بورس اوراق بهادار آشنا شوند. علاوه بر این بازدهی 107 درصدی بورس اوراق بهادار تهران در سال 92 ازجمله مهمترین عوامل درخواست سرمایهگذاران خارجی برای حضور در اوراق بهادار ایران به شمار میرود.

در این خصوص طبق آخرین آمار مدیرعامل بورس تهران، میزان( EPS سود پیشبینی هر سهم) 320 شرکت بورسی از 35 صنعت متنوع با افزایش 13 درصدی همراه بود که در جای خود نکته قابلاتکا و مثبتی از پتانسیل بازار سرمایه ایران به شمار میرود.

بنا بر اعلام حسن قالیباف اصل از ابتدای سال تاکنون 103 سرمایهگذار خارجی جلساتی با مدیران بازار سرمایه داشتهاند، تا با سازوکارهای بورس اوراق بهادار  و نحوه سرمایهگذاری در آن آشنا شوند.نکته جالب اینکه طی یکسال اخیر سرمایهگذاران خارجی 200 میلیارد تومان سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران داشتهاند که در صورت رفع محدودیت نقلوانتقال پول این میزان قطعاً افزوده خواهد شد.

تهیه صورتهای مالی طبق استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی XBRL

در جریان جذب سرمایهگذاری خارجی نباید از زبان واحد گزارشگری مالی غافل شد بهطوریکه سرمایهگذار با منابع خارجی زمانی در بورس اوراق بهادار ایران سرمایهگذاری میکند که صورتهای مالی شرکتهای بورس را بر اساس استانداردهای بینالمللی در اختیار داشته باشد.

زیان گزارشگری مالی موجب میشود، تا بر اساس آن سرمایهگذاران خارجی به درک واحدی از صورتهای مالی برسند .بنابراین با توجه به اقدامات اخیر سازمان بورس اوراق بهادار در زمینه توسعه زبان گزارشگری مالی به نظر میرسد، با اتمام زمان اجرای آن بهصورت پایلوت زمینههای ورود سرمایهگذاری خارجی در بورس ایران بیش از گذشته فراهم شود.

حال به برخی مزایای استفاده از زبان گزارشگری مالی در جریان ایجاد جذابیت برای ورود سرمایهگذار خارجی اشاره میکنیم.

شفافیت صنعت مالی ایران با زیان گزارشگری تجاری توسعهپذیر XBRL

افزایش سطح تحلیل، کارایی و عمق بازار سرمایه ایران، کاهش هزینه تهیه اطلاعات، افزایش سرعت و دقت در تلفیق اطلاعات مالی، بهموقع بودن اطلاعات برای تصمیمگیری، افزایش تعامل با سرمایهگذاران سایر کشورها، تسهیل در تبادل اطلاعات شرکتها با سازمان بورس و تبادل اطلاعات در بستر استاندارد و یکپارچه را از دیگر مزایای بهکارگیری XBRL برای شرکتها از جمله مهمترین مزایای استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر مالی در بازار سرمایه کشوراست.

افزایش کارآیی بازار سهام، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، همگامی با بازارهای مالی جهان و افزایش ارزش رقابتی اطلاعات از مهمترین مزیتهای XBRL در سطح بازار سهام است.

اکنون دیگر باید امیدوار بود در انتهای سال 1394 و الزام شرکتها برای استفاده از زیان گزارشگری مالی توسعهپذیر XBRL راه برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور باز شده و تأمین مالی شرکتهای ایرانی با سرمایهگذاری از مباحث نظری به اقدامات عملی بازار سرمایه ایران محقق شود.