هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار فولاد متأثر از یک مصوبه

 

از 25 مردادماه خبر رسمی مصوبه جدید سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر عدم تخصیص ارز مبادلهای برای واردات برخی محصولات فولادی از قبیل شمش، میلگرد، ورق 2 میلیمتری، تیرآهن و منتشر شد.

به گفته یکی از تجار واردکننده شمش، تمامی محصولات فولادی اعم از شمش، ورق، میلگرد و تیرآهن و همه افرادی که از روز پنجشنبه 23 مرداد به ادارات بازرگانی مراجعه کردند باید واردات را بر اساس ارز آورده محاسبه کنند نه ارز مبادلهای یا دولتی که البته ارز متقاضی هم میتواند ارز حاصل از صادرات یا ارز آزاد باشد.

در ارتباط با این مصوبه نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز چند روز پیش بیان کرد: حدود 10 روز است که ثبت سفارش برای واردات محصولات فولادی ازجمله کلاف، میلگرد و تیرآهن با ارز مبادلهای صورت نمیگیرد. حمیدرضا طاهری زاده با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور بانک مرکزی با مصوبه جدید سازمان توسعه تجارت موافقت کردهاند، گفته بود: در صورت اجرای این مصوبه شاهد رونق بازار و افزایش قیمت فولاد خواهیم بود. در ارتباط با تأثیرات مصوبه جدید بر قیمتها و معاملات فولاد، ابتدا باید نگاهی به شرایط جاری بازار فولاد داشته باشیم. در حال حاضر صنعت فولاد درگیر یک رکود تورمی و نه صرفاً رکود تقاضا است. یکی از دلایلی که تاکنون تقاضای فولادهای ساختمانی و صنعتی آنچنانکه باید در بازار رسمی و غیررسمی فولاد تحریک نشده، میتواند به دلیل بالا بودن قیمتهای نهایی فروش انواع فولاد باشد؛ اما از سوی دیگر در فصل گرم سال و در زمان اوج تقاضای فصلی خرید آهن نیز نباید شاهد چنین تقاضای اندکی در بازار باشیم که رکود ساختوسازهای مسکونی و تعطیلی نسبی پروژههای عمرانی در سال 93 به همراه رکود فعلی در خودروسازی از جمله دلایلی هستند که به رکود فعلی تقاضا بیشازپیش دامن زدهاند. در این میان آنطور که گفتههای برخی معاملهگران و تولیدکنندهها نشان میدهد، موجودی انبارهای تجار پایین و موجودی انباری کارخانههای فولادی بالا است. شاهد این مسئله نیز عرضه شمش توسط کارخانه ذوبآهن در بورس کالا است. تمرکز این کارخانه تا زمانی که در شرایط رکود فعلی نبودیم بر تولید و عرضه مقاطع طولی نظیر تیرآهن و میلگرد و عرضه این محصولات در بورس کالا بود؛ اما از زمانی که رکود بازار مصرف مقاطع عمق بیشتر و دوره طولانیتری به خود گرفته است این کارخانه شمش را بهدفعات در رینگ فولاد عرضه کرده است. تمامی این شرایط نشان میدهد که بازار به افزایش قیمتها در شرایط رکود اخیر و قیمتهای بالای فعلی انواع محصولات فولادی خوشبین نیست.

به نظر میرسد جو روانی ناشی از ابلاغ مصوبه جدید، افزایش نسبی قیمتها را بهطور مقطعی و کوتاهمدت به بازار فولاد تزریق میکند. بهخصوص در ارتباط با ورق ضخامت 2 میلیمتری وارداتی که حجم تولید داخلی آن جوابگوی تقاضا نیست. هفته گذشته ورق گالوانيزه داخلي، ورق رنگي و ورق ٢ وارداتي افزايش ٦٠ تا ٧٠ توماني را در هر کیلو در بازار آزاد تجربه کردند.

البته همانطور که گفته شد این افزایش قیمتها مقطعی بوده و جو روانی حاصل از این مصوبه تاریخمصرف کوتاهی دارد و بهزودی مستهلک خواهد شد. اما در ارتباط با خروجی واقعی این مصوبه باید گفت با توجه به فرآیند زمانبر واردات شمش و سایر فولادهای تولیدی که بهطور متوسط دو ماه به طول میانجامد، ما شاهد افزایش نسبتاً شدید قیمت تمامشده محصولات فولادی وارداتی خواهیم بود. با توجه به کاهش نسبی نرخ دلار در بازار غیررسمی و عدم تخصیص ارز مبادلهای و از سویی رکود بازار، کمتر تاجری ریسک کرده و اقدام به واردات میکند. بنابراین به نظر میرسد در پايیز هم شاهد کاهش حجم عرضه و هم افزایش قیمت تمامشده انواع فولاد هستیم؛ به این معنی که طرف عرضه با دو پتانسیل افزایش قیمت در بازار وارد میشود که خروجی آن نیز فشار به واحدهای نوردی است.

البته درحال حاضر بهاینعلت که در زمان رکود به سر میبریم و خبری از رونق معاملات فولاد نیست واقعیتهای بازار بهنوعی مغفول مانده است. یکی از واقعیتهای بازار این است که شمش تولید داخل در شرایط رونق تقاضا بههیچعنوان تکاپوی تقاضای داخل را نمیکند، کما اینکه هماکنون در شرایط بحرانی تأمین آهنقراضه برای واحدهای تولیدی هم قرار داریم که در شرایط کمبود تقاضا این مسئله نیز فرصت بروز و ظهور چندانی نیافته است.