از سقوط شمش تا صعود تیرآهن

شمار نشریه : 191

پس از فروکش کردن التهابات هفتههای دوم مرداد  در حوزه انواع محصولات نهایی فولادی و شمش که منجر به چند روز افزایش قیمتها و بهتبع آن بهبود حجم معاملات انباری و احتیاطی در بازار غیررسمی و رسمی آهن شد، به نظر میرسد نیمه اول شهریورماه شاهد کاهشی آرام قیمت فولاد باشیم.

افزایش حجم محمولههای شمش وارداتی به کشور، کاهش نسبی نرخ ارز و از سویی همزمانی این شرایط با روند نزولی قیمتها در بازار مقاطع ازجمله مهمترین دلایل کاهش چشمگیر قیمت شمش در طول هفتههای آتی  به شمار میروند.از سوی دیگر در بازار رسمی و غیررسمی مقاطع نیز عقبنشینی خریداران از انجام معاملات و خروج سفتهبازها و نوسانگیران از بازار فولاد یا بهنوعی کاهش حجم تقاضای واقعی و سفتهبازی انواع فولاد، مهمترین دلیل افت نسبی نرخ محصولاتی از جمله میلگرد، تیرآهن و ورق محسوب میشود.

البته در ارتباط با مسیر چندماهه قیمت تیرآهنهای شاخه سبک ذوبی بحثهایی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت. قیمت این محصول در طول بیش از دو ماه گذشته به دلیل وجود انحصار در فرآیند عرضه آن، خواه از طریق کارخانه و خواه از دست تجاری که این محصول را در انبارها دپو کرده‌‌اند، همواره با رشد بیدلیلی روبهرو بوده که نگاهی به نمودار روند قیمت متوسط تیرآهن در شاخههای 14، 16 و 18 ذوبی در بازار آزاد بهخوبی این مسئله را نشان میدهد.