آجرهای نمای رنگی‌

شمار نشریه : 191

کشورهای روسیه، ازبکستان، افغانستان و عراق خریدار اصلی آجر هستند. امروز صنعت آجر در ایران از رشد و بالندگی بالایی برخوردار شده است، بهطوریکه هماینک بیش از دهها نوع آجر در مصارف گوناگون در کارخانههای ورامین تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی میشود.خوشبختانه تولیدات آجر ایران نهتنها توانسته است جوابگوی نیازهای داخلی باشد بلکه هماکنون کشورهای روسیه، ازبکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه خریدار اصلی آجر بهخصوص آجر  ورامین هستند و از طرف دیگر میزان بسیار زیادی از نیاز کشور عراق در زمینه آجر را کارخانههای ورامین تأمین میکنند. برای تولید آجر از خاکهای مختلفی استفاده میشود که در برخی کارخانههای کشور تلاش شده تا برای بالا رفتن کیفیت از بهترین نوع مواد اولیه استفاده شود . در حال حاضر قزوین، طبس و ورامین دارای بهترین نوع خاک رس کشور هستند.البته تولیدکنندگان باید برنامههای مدونی برای کاهش مصرف انرژی در صنعت آجر ارائه دهند .