هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرکز اجتماعات کودکان شهر بم

در این پروژه، آنچه که از تاویل الگوها و عناصر کالبدی معماری اقلیم گرم و خشک در طرح تأثیرگذار بوده، بیشتر تاکید بر مفاهیم محتوائی و مجازی مستتر در چنین فضاهایی است تا جنبه‎های کالبدی و شکلی آنها.

بر این اساس ایجاد حس فضائی متأثر از الگوهای معماری سنتی که جوهرۀ اصلی آن و عوامل پویائی تحول چنین فضاهائی است، مد نظر بوده است. این پروژه با کاربری ویژه، مطابق استانداردهای بین‏المللی سازمان یونیسف طراحی شده است.ایده شکل‏گیری پروژه بر اساس رعایت ملاحظات شهری ذکر شده، ضوابط و استانداردهای سازمان یونیسف و طرح‏های فرادست شهری با تاکید بر حفظ هویت معماری سنتی شهر و ارتباط بلافصل با ارگ تاریخی مطرح بوده است.تاویل الگوهای فضائی معماری سنتی منطبق با اقلیم شهر بم (گرم و خشک) که پاسخگوی نیازها و محدودیت‏های ذکر شده می‏باشد، منجر به شکل‏گیری کالبد پروژه شد.بنابراین عناصر و مفاهیم معماری ایرانی مورد بازخوانی قرار گرفته و منجر به شکل‏دهی پروژه در مقیاس کالبد اصلی بنا و اجزای فضاها و سطوح داخلی و خارجی آن شده است.