بازار مصالح در اوخر مرداد و اوایل شهریور ماه

شمار نشریه : 191

بازار مصالح ساختمانی سال جدید را خیلی هیجانی و پررونق آغاز کرد. پسازآنکه بازارهای مختلف مقاطع فولادی و سایر مصالح ساختمانی بهصورت رسمی خریدوفروش خود را در سال جدید آغاز کردند، موج کمسابقهای از تقاضا برای خرید برخی مقاطع و مصالح ایجاد شد. علت این امر نیز شنیده شدن زمزمهها از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در اواخر فروردینماه بود. به همین منظور بسیاری از انبوهسازان و فعالان بازار درصدد بودند تا پیش از افزایش قیمتها نسبت به تأمین مصالح موردنیاز خود اقدام کنند.

افزایش تقاضا برای تأمین مصالح ساختمانی باعث شد تا در ابتدای سال جدید بازار مصالح ساختمانی در برخی موارد با رشد متوالی قیمتها همراه شود اما پس از فروکش کردن تب خریدوفروشهای ابتدای سال، بازار تا حدودی به ثبات رسید و قیمتها نیز به مرز تعادل نزدیکتر شدند. البته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تنها دلیل نوسان قیمتها در بازار نبود. برخی از فعالان بازار معتقدند که افزایش مالیات بر ارزشافزوده تا سقف هشت درصد و همچنین بیثباتی روند قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی نیز ازجمله دلایلی است که باعث رشد قیمتها در بازار مصالح ساختمانی شده است. علاوه بر این قیمت دلار نیز سیر صعودی داشته و قیمت آن در بازار آزاد تا مرز ۳۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. تمامی این موضوعات دستبهدست یکدیگر داد تا بر هیجان بازار و رشد قیمت مصالح ساختمانی افزوده شود.

به نظر میرسید با افزايش قيمت حاملهاي انرژي در گام دوم هدفمندی یارانهها، بازهم با موجي از گراني در بازارهاي كالايي مواجه خواهيم بود اما عملاً چنین نشد زیرا متقاضی در بازار همچنان کم است. مطابق روال شمارههای گذشته نشریه،در این شماره نیز بازار مصالح ساختمانی را در هفته پایانی مرداد و هفته ابتدایی شهریور ماه بررسی میکنیم: