پارازیت معمارانه

شمار نشریه : 191

ساختمانی معلق که هر دوپایهاش به صورتی استوار بر روی زمین قرار گرفتند و در زمین محو شدند. همه در وضعیتی عادی بر این هستند که ما ساختمانها و چیزهای دیگر را بر روی زمین میبینیم و پارادایم دیگری نمیشناسیم. همهچیزها باید از یک نقطه آغاز میشد. این طرح سومین برنده جایزه توسط استودیو اربنپلانگر برای یک هتل شبانه جدید در هنگکنگ میباشد. چنانچه مستقرشده, و شناور نیست. آنچه باعث انجام این عمل شد, این بود که هتل بر دوش ساختمانهای مجاور و برجهای کناری خود تکیه کرده و به همین دلیل شناور به نظر میرسد. این بنا در قامت یک " پارازیت معمارانه " توصیفشده است. بلندی ساختمان یک فضای سبز گشوده را درجایی که پایههایی باید وجود داشته باشند, تولید می کند.

آسانسور از انتهای ساختمان به سمت پایین به شکلی معلقی آویزان شده است. و بهعنوان اولین نقطه دسترسی برای عموم با امکاناتی که درون آن واقع شده, عمل میکند. ساختار بنا در سه بخش تعریف شدند. هم نام این کلوپ شبانه چندین کلوپ دیگر با شمایلی عرفی موجود می باشد. کلوپ در بخش پایینی فرم معلق قرارگرفته و در بخش بالایی آنیک رستوران و مرکز تجاری تعبیهشدهاند. فضاهای جزئی و چشمه آب گرم با استخری با سایز نیمه المپیک و همچنین لابی و دسترسی امنیتی برای قسمت بالای هتل دیگر امکانات این هتل میباشند.