هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هتل عالیجناب سنتورینی

این هتل پروژهای طراحیشده توسط "معماران دایور سیتی" و معماران "ام پی لوسم" است که در ایمرویگلی یونان قرارگرفته است.

چگونه میتوان معماریِ بومی در منطقهای استثنائی مانند ایمرویگلی با دیدی که به کوه آتشفشان رو به روی صخرههای اسکاروس دارد را دوباره احیاء کرد؟

در هتل سنتورینی ، طرح اتاقها در پلان از خطوط شکسته زمین پیروی میکند، در حالی که در تأثیرِ یک سری برآمدگیها و طاقچههای سنگی جدید در نشست تندی از کوه آتشفشان شکل میگیرد.

این خطوط دندانهدار و ناهموار در میان شیب در سطحی که بیشترین پهنای ممکن را در سایت به وجود می آورد، با یکدیگر تلاقی میکنند و این همان سطحی است که استخر هتل جدید در آن قرارگرفته است. فضاهای پذیرش و رستوران در این طبقه متمرکزشدهاند .

در بیرون اتاقهای جدید، تعدادی فضا برای نمای خود، ظاهری از صخرههای آتشفشانی قابل تشخیص آن محل به همراه درزهایی که به پرتوهای نور اجازه عبور میدهند را پیداکردهاند. در این اتاقها، نما، فضاهای باز خصوصی کوچک را که برای نگریستن به مناظر شکلگرفته به ما میدهند.

اتاقهای باقی مانده، یک دیوار ضخیم در نمای جلویی خود دارند که برجها و قلعههای سنتورینی نامیده میشوند. در این نما، باز شوهای کوچک به شکلی مخروط دار گشایش مییابند در حالی که سطحی با بازشوهای بزرگ و حداقل جرم ممکن در میان آنها را در دیوارهای داخلی شکل میدهد.