هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دنیای یک رنگ

حتماً شنیده اید که در بیان بدبینی و خوشبینی از اصطلاح گذاشتن عینک بدبینی و خوشبینی و مشاهده دنیا به رنگی خاص استفاده میکنند دیدن دنیا به رنگی خاص و تشدید یک رنگ از مهمترین عوامل مؤثر در نحوه برخورد خوب یا بد افراد جامعه است و مطمئناً دیدن آسمانی سرخ با دیدن آسمان آبی با کنتراست بالا دو حس مختلف را به فرد القا میکند . این تفاوت را میتوان در ایدهای جالب در یک فضای شهری آیکونیک در دانمارک مشاهده کرد. اولفور الیاسون با طراحی راهرویی دایرهای به شعاع یک و نیم کیلومتر که جدارههای آن هر صد و پنجاه متر یک بار به رنگی خاص تغییر میکند . این کار به شما این امکان را میدهد که درکی پانوراما و ۳۶۰ درجه از فضای شهر رو داشته باشید با این خصوصیت که تبدیل رنگها به هم بهصورت پیوسته و بدون اختلاف فاحش رنگی طراحیشده است.