هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طبیعت تکنولوژی

ترکیبی از طبیعت و تکنولوژی را این روزها در یکی از خیابانهای شهر پاریس میتوان دید. معماری خاص این فضا به گونهای است که دسترسی به اینترنت رایگان و امکان شارژ و استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی مانند موبایل و لپتاپ را در دل طبیعت فراهم میآورد. هرکدام از صندلیها میز کوچکی برای قرار دادنِ لپتاپ دارد و پریزهای متفاوتی برای شارژ هر نوع وسیله ارتباطی زیر صندلیها موجود است. روی بام این اتاقک گلکاری شده تا همخوانی بیشتری با طبیعت اطراف داشته باشد. این مکانِ مخصوص برای ترکیبِ تکنولوژی و طبیعت، جای مناسبی برای راهنمایی توریستهایی است که در شهر پاریس به دنبال جاذبههای گردشگری شهر میگردند چرا که اطلاعت موجود بر روی صفحهنمایش بزرگی در این اتاقک به کارشان خواهد آمد.