تخت تاشو

شمار نشریه : 191

این تخت دوطبقه ساده برای سربازان ارتش ساختهشده و بهراحتی و بدون استفاده از هیچ ابزاری در عرض چند دقیقه جمع میشود ، داخل یک کیف جای میگیرد، بسیار سبک است و این، حملونقل را آسان میکند. هر طبقه از تخت، تحمل آدمی با وزن 400پوند را دارد و همچنین تخت دوطبقه با چینشی متفاوت به یک نیمکت برای استراحت تبدیل میشود.