هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تنوع در قنادی

قنادی پاتریک راجرز برای بازطراحی فضای داخلی خود از کنار هم چیدن لولههایی بهصورت عمودی استفاده کرده که ایجاد فرم کندویی خاصی رو به همراه داشته است. این طراحان با استفاده از برشهای نظاممند لولهها زیبایی بصری موفقی را خلق کردهاند. امروزه ویترینهای بزرگ واحدهای تجاری محل اجرای ایدههای متهورانه و متنوع هستند که نمایشگاهی بالقوه در بافت شهری میسازند  هرچند گاهی طراحان مانند این طرح فضای وهمی را به وجود میآورند که معلوم نیست تا چه مدت به کسبوکار صاحب واحد تجاری کمک کند .