هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تبلور معماری تبریز در اصفهان و استانبول

نایب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تبریز گفت: معماری، ویترین هویت و فرهنگ مردمان یک شهر است.

ایرج شهین باهر در خصوص معماری بناهای کنونی تبریز، اظهار کرد: معماری کنونی تبریز نام معماری "مدرن" را یدک میکشد که همان معماری غربی است. وی نبود اهرم نظارتی و بازدارنده را دلیل فاصله گرفتن معماری تبریز از معماری اسلامی و آذری دانست و افزود: اعضاء شورای شهر بر ترویج معماری اسلامی و آذری به اجماع نظر رسیدهاند و سازمانها و معاونتهای شهرداری باید به صورت جدی وارد عمل شوند و در مسیر احیاء معماری اسلامی و آذری قدم بردارند.

شهین باهر با اعلام اینکه معماری ماندگارترین شناسنامه شهر است، خاطرنشان کرد: با مشاهده برج ایفل سریعا ذهنمان به سمت پاریس معطوف میشود و مسجد کبود و ارگ نیز همین ویژگی را برای تبریز دارند، معتقدم این معماری خاص است که بناها را تبدیل به برند شهر میکند. وی افزود: باید معماری تبریز هویت قدیمی خود را بازیابد، بهطوریکه بناها تنها مصالح ساختمانی نباشند و هر وجبش تبدیل به تکهای از پازل فرهنگ و هویت مردمان تبریز شود.

این عضو شورای شهر تبریز با انتقاد از وضعیت فعلی معماری تبریز گفت: متأسفانه هم اکنون نابسامانیهای بصری بیش از هر چیزی به چشم میخورد و چهره برخی ساختمانها با هیچ اصولی سازگار نیست.

وی معماری تقاطعهای غیرهمسطح را کلیشهای دانست و تأکید کرد: چهره پلهای کنونی با پلهای 10 سال قبل یکی است و نیاز به ورود ایده جدید در ساخت نمای تقاطعهای غیرهمسطح، احساس میشود.

شهین باهر در رابطه با مهندسان آذربایجانشرقی گفت: تبریز بعد از تهران از نظر کیفیت و کمیت بهترین مهندسان را دارد و در طول تاریخ نیز این مسئله بارها اثبات شده است، بهطوریکه تبلور معماری تبریز را میتوان در استانبول و اصفهان مشاهده کرد.