هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موافقت مجلس بـا تعیین شرایـط ارزش معاملاتی املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهایی از ماده واحده لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با تعیین شرایط ارزش معاملاتی قیمتگذاری املاک مناطق شهری به تفکیک انواع کاربری توسط کمیسیون تقویم املاک موافقت کردند.

بر اساس این بند از ماده واحده لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از میانگین قیمتهای روز منطقه به تفکیک انواع کاربری بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و درصد مذکور برای کل کشور هر سال با تصویب هیات وزیران تعیین میشود.

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.

در واقع کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند و در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند.

بر اساس این گزارش، کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود و جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی در کمیسیون تقویم املاک لازمالاجرا میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

بر اساس تبصره یک این بند از ماده واحده لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا در مواردی که تعیین میشود کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند که تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی میباشد و همچنین تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد از جمله موارد برای تشکیل کمیسیون تقویم املاک میباشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازمالاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره دو این بند از ماده واحده لایحه مذکور بر این نکته اشاره دارد که در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت، تشکیل نشود و یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

بر اساس تبصره ذیل این بند، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد و این درصد باید به نحوی تعیین شود که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.