فناوري هاي نوين، دروازه رشد و توسعه عمومی جامعه

شمار نشریه : 191

گروه گزارش: با موافقت وزارت راه و شهرسازی، «سومین همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان» بهمنظور آشنایی و گسترش فرهنگ صنعتی سازی ساختمان و پیگیری و بهکارگیری آخرین تکنیکها و فناوریهای نوین ساختمان و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی در زمینه ساختمان، در شهریورماه سال جاری در پایتخت معنوی ایران اسلامی، مشهد مقدس برگزار میشود که از قرار، حضور در کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی و تخصصی آن دارای امتیاز ویژه یک دوره آموزشی ارتقای پایه برای مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار حرفهای در تمام سطوح است. بهمنظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این همایش با مهندس محمدحسن اکبر زاده ابراهيمي، مسئول دبيرخانه دائمي فناوریهای نوين صنعت ساختمان گفتگو کردیم.

پیام ساختمان: چه شد که مسئولان به این نتیجه رسیدند چنین همایشی برگزار شود؟

امروزه تکنولوژی در دنیا همراه با تحقیقات بهسرعت در حال پیشرفت است و تولیدکنندگان این صنعت از فناوری نانو در تولید استفاده میکنند اما متأسفانه صنعت ساختمان در ايران با تکنولوژی روز دنیا فاصله دارد. اين همایش تجلی تلاش برای كمك به توسعه فناوریهای نوين صنعت ساختمان و برقراري ارتباط بين بازار عرضه و تقاضا و تغيير رويكرد توليدكنندگان ساختمان از روشهای سنتي به صنعتي سازي و آسیبشناسی موانع استفادهکنندگان از فناوریهای نوين صنعت ساختمان در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافتهها و نظریههای جدید و نهایتاً کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است. رشد و توسعه جايگاه فناوریهای نوين ساختمان در نظام آموزشي ايران درگرو توجه و برنامهریزی و جلب مشاركت مراكز علمي و تجربي، متخصصان مرتبط با صنعت ساختمان و تشکلهای مهندسي در ابعاد مختلف جامعه است و بر این اساس تكنولوژي و فناوریهای نوين در شهرسازي و كاربرد آن در بهبود ايمني، بهداشت و محیطزیست شهري دروازه ورود به رشد و توسعه عمومی جامعه آینده خواهد بود.

پیام ساختمان: در خصوص فعاليتهاي گذشته همايش بفرمایید و اینکه برای همایش امسال تابهحال چه کردهاید؟

توجه به كاربرد فناوري و تکنولوژیهای نوين در هوشمندسازي ساختمان مهمترین دغدغه همايش ملي فناوریهای نوين صنعت ساختمان است. به همین منظور در سالهای  1387 و 1390 اولین و دومین همایش برگزار شد و انشاءالله امسال شاهد برگزاری سومین همایش در نیمه دوم شهریورماه خواهیم بود. به این منظور جلسات کمیتههای اجرایی سومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان با دستور کار بررسی برنامههای همايش و ارائه گزارشهای مربوطه، هماهنگی و همفکری در خصوص برگزاری پربارتر همايش و همچنین طرح مسائل اجرایی و اداری و با شرکت مسئولان کمیتههای اجرایی در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار میشود.

پیام ساختمان: مديريت، برنامهریزی و سیاستگذاری این همایش توسط چه اشخاص یا نهادهایی صورت میگیرد؟

نظر به اهمیت این همایش ملی، افراد و نهادهای مهم و تأثیرگذار زیادی در امر برگزاری آن مسئولیت و وظایفی به عهده دارند و یا عضو شورای سیاستگذاری هستند نظیر: دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي، اداره  كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، سازمان نظاممهندسی ساختمان استان خراسان رضوي، معاونت امور عمراني استانداري استان خراسان رضوي، اداره صنعتي سازي و فناوریهای نوين ساختمان دفتر مقررات ملي ساختمان، اداره كل آموزش فني و حرفهای خراسان رضوي، شهرداري مشهد مقدس، دفتر فني استانداري خراسان رضوي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خراسان رضوي، سازمان نظام كارداني خراسان رضوي و بسیاری دیگر از نهادهاي دستاندركار صنعت ساختمان.

پیام ساختمان: فراخوان مقاله برای همایش در چه وضعیتی است؟

مشارکت گسترده اساتید، دانشجویان و متخصصان مرتبط با صنعت ساختمان و حمایت معنوی دستاندرکاران و تشکلهای مهندسی، نشاندهنده این است که این همایش به جایگاه علمی قابلتوجهی دستیافته و انتظارات مخاطبین آن در زمینه علمی و اجرائی در هر دوره بیشتر میشود. ما فراخوان مقاله برای همایش سوم هم داریم که البته با توجه به درخواستهای متعدد از سوي دانشجويان، اساتيد، محققان، اعضای محترم سازمانهای نظاممهندسی و كارداني سراسر كشور و ساير تشکلهای حرفهای براي حضور علمي در همايش و به جهت بهرهگیری از طيف گسترده اندیشهها در حوزه فناوریهای نوين صنعت ساختمان، ما زمان ارسال مقالات را هم تمدید کردیم.

پیام ساختمان: برای همایش نمایشگاه جانبی هم در نظر گفتهشده است؟

 ما در حال تدارک نمايشگاه فناوریهای نوين صنعت ساختمان و صنعتي سازي در کنار همایش هستیم و با توجه به گستره زياد شرکتکنندگان در همايش و حضور بسیاری از دستاندركاران دولتي و بخش خصوصي، كارفرمايان، ناظران، مجريان و پيمانكاران، مهندسان، كارشناسان و ... شرايط بسيار مناسبی ایجادشده تا علاقهمندان بتوانند با اين طيف گسترده كه بهصورت تخصصي در زمينه فناوریهای نوين گرد هم آمدهاند، ارتباط برقرار نمايند. ما پیشبینی میکنیم به دليل برگزاري همايش اصلي، کارگاههای تخصصي و نمايشگاه در يك محل و پیشبینی 1500 مدعو، نمايشگاه اين همايش از رونق بالایي برخوردار باشد.