هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعتي سازي مسكن ضروري است

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعتي شدن ساختمان امري ضروري است و بايد از روشهاي سنتي فاصله گرفت.

محمدرضا نعمتزاده اظهارداشت: سبكسازي و مقاومتسازي مسكن جزو سياستهاي دولت يازدهم است.

وي ضمن تأكيد بر بحث صنعتي شدن ساخت و ساز همچنين ارزان تمام شدن آن براي مردم، افزود: شايد اجراي روشهاي سنتي براي ساخت مسكن در مكانهاي خاصي مناسب باشد اما براي اكثر مردم مناطق كشور ميبايست راههاي ساخت ارزانتر و مقاومتتري را انتخاب كنيم.

نعمت زاده در ادامه گفت: وجود مواد اوليه ارزان قيمت، نيروي كار جوان پتانسيل خوبي براي صنعتي سازي ساختمان است.

وي با اشاره به اينكه وفور مواد اوليه موجبات عدم نياز كشور را به واردات آن به دنبال دارد، از سرمايهگذاران داخلي و خارجي مشاركت در چنين طرحهايي را درخواست کرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان با تاکید بر لزوم ايجاد واحدهاي تحقيق و پژوهش در كنار واحدهاي صنعتي ساخت و ساز مسكن، افزود: با انجام اين اقدام، ريزهكاری ها و فنون مربوط به ساخت و ساز مسكن صنعتي را ميتوان به فعالان اين بخش به خوبي آموزش داده و نتايج آن را ديد.