هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مقررات ملی منطبق بر استاندارد جهانی نیست

سازمان نظاممهندسی یکی از سازمانهای مهم تأثیرگذار در عرصه ساختوساز کشور است که نقش زیادی در توسعه و پیشرفت صنعت ساختمان دارد. سازمان نظاممهندسی استان مازندران با 24 هزار  مهندس عضو، یکی از سازمانهای مهم میباشد .پیام ساختمان با مهندس تورج ناییج پور رئیس سازمان نظاممهندسی مازندران در رابطه با چالشهای نظاممهندسی،تعامل با شهرداری و ... گفتگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.

به نظر شما چه چالشهایی  پیش روی سازمان نظاممهندسی قرار دارد؟

چالشهای نظاممهندسی ابعاد مختلفی دارد ؛مثلاً میتوان به تعداد زیاد فارغالتحصیلان دانشگاهها اشاره نمود که نبود شغل و عدم توازن بین فارغالتحصیلان و بازار کار بهنوعی سازمانهای نظاممهندسی را با چالش مواجهه کرده است. موضوع دیگر بحث بیمه تأمین اجتماعی مهندسان است که تاکنون فکری برای آن نشده است.البته در تفاهمنامه شورای مرکزی قبلی برای آن تمهیداتی اندیشیده شد اما تفاهمنامه کارایی لازم را نداشت و باید با ارائه ساز و کار اجرایی و برنامهریزی مناسب پیگیری گردد.پرداخت مالیات مهندسان یکی دیگر از چالشهاست چون مهندسان دستمزد واقعی نمیگیرند اما مالیات با نرخ مصوب برای مهندسان لحاظ میگردد که موجب مشکلاتی برای ما شده است.

چالش دیگری که وجود دارد هزینه بسیار بالای بیمه تأمین اجتماعی است که متری  25 هزار تومان بوده و از دستمزد مهندسان نیز بیشتر است. این نرخ زیاد بیمه عاملی شده که مردم برای فرار از پرداخت هزینههای بیمه به نظاممهندسی مراجعه نکنند. تعدد آئیننامهها و بخشنامههای اجرايي درزمینه ساختوساز نیز منجر به تناقضات اجرايي در اين حوزه شده است. همچنین نبود نظام واحد اجرايي نظاممهندسی و همچنين كيفيت مصالح ساختماني و سطح آموزش و مطالب و محتواي آموزشی دانشگاهها و آنچه در عمل در چرخه ساختوساز اجرا میشود از چالشهای دیگر نظاممهندسی است که باید برای رفع چالشها هماهنگی بین دستگاههای مرتبط صورت گیرد.

تعامل شما با شهرداری چگونه است؟

تعامل سازمان با شهرداریها نسبت به ده سال قبل بسیار متفاوت و بهتر شده  است. در حال حاضر اصلیترین چالش ما با شهرداری ماده 100 است. ماده صد شهرداریها با روح قانون نظاممهندسی منافات دارد كه در اجرا چرخه ساختوساز را دچار مشكل کرده است  .

نظرتان درباره مهندس ناظر مقیم چیست؟

در حال حاضر به مهندس ناظر دو وظیفه محول کردهایم؛یکی وظیفه بازرسی فنی است که اگر مالکی تخلف کرد ،گزارش دهد و وظیفه دیگر اینکه به مالک کمک کند تا  مصالح ساختمانی که مالک تهیهکرده هدر نرود اما تلفیق این دو وظیفه تناقض به وجود آورده است، لذا این دو وظیفه باید از هم جدا شود. باید  نظارت را  بهعنوان "سوپرویژن" به عهده خود مالک بگذاریم تا مالک ناظر را انتخاب و کارهای خودش را بازبینی کند. مالک به دنبال خدمات است و برای خدمات ارائهشده هزینه پرداخت میکند.  ما باید به این سمت برویم که بازرس فنی  و ناظر از هم جدا شوند و با این کار  مسئله امضا فروشی حذف میشود.حلقه مفقوده دیگری در ساختوساز داریم که نامش "مدیریت پروژه" است. ما ناظر هماهنگکننده داریم که در مرحله آخر به پروژه اضافه میشود و این زمان مناسبی نیست . مدیر پروژه قبل از هر پروسهای پل ارتباطی بین مالک و مهندسان خواهد بود.

نظرتان درباره رعایت اخلاق حرفهای مهندسان چیست؟

به نظرم تخصص بدون تعهد بیارزش است. ما باید با توجه به مسئولیت حرفهای که به دوش تمامی اعضا است به اخلاق مهندسی توجه ویژه داشته باشیم و در تمامی ابعاد آن را بسط و گسترش دهیم.

چند نفر از مهندسان به عضویت سازمان شما درآمدهاند؟

در سال 74 حدود 300 عضو داشتیم و اکنون باوجودآنکه گلستان از مازندران جدا شد، 24 هزار عضو داریم.البته پیشبینی میکنیم شمار اعضای نظاممهندسی به دلیل تحصیل شمار زیادی از دانشجویان در رشتههای مرتبط، در چهار سال آینده دو برابر شود.در مازندران به ازای هر 80 تا 90 سکنه یک مهندس داریم و بیشترین تراکم در رشته عمران است و هشت هزار و 900 عضو دارای پروانه اشتغال هستند که 10 درصد آنها در رشته معماری است.

چه تعداد پروژه در استان مازندران ثبتشده است؟

در سال گذشته 9788 پروژه با مساحت 8037461 میلیون مترمربع ثبتشده است.

سازمان نظاممهندسی مازندران تابهحال برای آموزش کارگران ماهر چه اقداماتی انجام داده است؟

ما در حوزه مهندسي رشد كرديم و توانستيم اين بخش را سروسامان دهيم اما در بخشهای دیگر از جمله كيفيت مصالح ساختماني و شناسایی كارگران ماهر ضعيف عمل کردهایم. با همكاري و تعاملی كه با اداره آموزش فني و حرفهای داشتهایم، توانستهایم 42 هزار نفر از كارگران ماهر را شناسايي و ساماندهي نمائیم ولي در اين بخش دیر عمل كرديم. البته در حال حاضر تفاهمنامه آموزش با همکاری اداره کار ، فنی و حرفهای و انجمن صنفی کارگران و سازمان برای ساماندهی و آموزش کارگران منعقد گردیده که در این راستا کارگروه ویژه تشکیل و در حال انجام مفاد تفاهمنامه مربوطه میباشد.

نظرتان درباره تدوین مقررات ملی ساختمان چیست؟

مراحل تدوین مقررات ملی در مسيري حركت كرد كه مهندساني كه در ايران تربيت میشوند كارايي و تخصص لازم  بر اساس استانداردهای جهانی جهت فعالیت در ساير كشورها را ندارند و اینگونه مقررات ملي ساختمان مختص به كشور خودمان است و منطبق بر استانداردهای بینالمللی و جهاني نيست و امروزه شاهد هستيم كه در بخش صدور خدمات فنی مهندسي ساختمان متأسفانه نتوانستيم موفقیت چشمگيري به دست آوريم.