هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کنترل کیفیت اتفاقی باشد

دبیر انجمن بتن ایران گفت: برای اینکه تولید مصالح ساختمانی ساماندهی شود. چندین مرجع داریم که ازجمله آنها می توان به سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اشاره کرد. در نمایشگاه های صنعت ساختمان مصرفکننده باید به این مسئله توجه کند و برگزارکنندگان باید موضوع استاندارد را برای پذیرش شرکتکنندگان مورد توجه قرار دهند. باید کاری کنیم تا نمایشگاههای ما باعث نقض غرض نشود.

موسی کلهری در مورد برخی از تولیدکنندگان بتن آماده که محصولات استاندارد تولید نمیکنند، گفت: معمولاً سازمان ملی استاندارد در رابطه با صدور استاندارد سختگیریهایی دارد اما بعدها ممکن است این کار انجام نشود. اگر این نظارت از طرف سازمان ملی استاندارد و چندین متولی دیگر بهصورت دائمی و با توجه به فلسفه کنترل کیفیت اتفاقیتر شود، بسیار موثر خواهد بود. ضمن اینکه کارخانهها نباید از حضور ناظر سازمان ملی استاندارد اطلاع داشته باشند.

دبیر انجمن بتن در پاسخ به این سؤال که بتنهای نوین چقدر عایق صوت و حرارت هستند، گفت: بتنهای جدیدی که در کشور تولید میشود از نظر سبکسازی و عایق بودن بسیار مفید هستند اما کار کردن با اینها مستلزم استفاده از مصالح خاصی برای نصب روسازی و پرداخت نهایی است که متأسفانه در کشور ما جا نیفتاده است؛ بدین معنی که برای نصب این بتنهای سبک از مصالح سنتی استفاده میکنند و پوششهای سنتی روی آن انجام میشود. امیدوارم تولیدکنندگان این بتنهای سبک به سمت تولید سایر مصالح مورد نیاز برای نصب و پوشش آن بروند اما در کل این موضوع فلسفه عایق بودن آنها را از بین نمیبرد.

وی در مورد مطابقت فنآوریهای بتن با استانداردهای جهانی هم گفت: اینکه بگوییم استانداردش را از کشورهای توسعهیافته گرفته است، بهتنهایی نمیتواند ملاک قرار بگیرد چراکه باید ببینیم کارکرد آن در کشور ما چیست. استانداردها در رابطه با مقاومت بتن است درحالیکه علاوه بر مقاومت مسئلهای به نام دوام وجود دارد بنابراین استاندارد شرط لازم است اما کافی نیست.

دبیر برگزاری مسابقات دانشجویان بتن ادامه داد: حضور دانشجویان در نمایشگاه های صنعت ساختمان بسیار حائز اهمیت است و قطعاً یکی از بازارهای هدف تولیدکنندگان مصالح ساختمانی دانشجویان هستند. امروز فرا میگیرند و در آینده به کار میبرند. این موضوع برای صنعت و دانشگاه سود دوطرفه است. معمولاً از طرف انجمن بتن کلیه رویدادهایی که اتفاق میافتد را اطلاعرسانی میکنیم.

کلهری تصریح کرد: متأسفانه برگزارکنندگان نمایشگاه برای حضور تولیدکنندگان شرط تعیین نمیکنند به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان بی شناسنامه هجوم میآورند و با کمترین هزینه، بیشترین سود را میبرند و در نهایت کار بیکیفیت به مردم تحویل میدهند. همین موضوع باعث بی اعتمادی مردم به نمایشگاهها میشود و حتی ممکن است سالیان سال این بد بینی برجا بماند.

وی در رابطه با افزودنیهای بتن در ساختمان هم گفت: خوشبختانه دانش بتن در حال رشد است و استفاده از افزودنیها اجتنابناپذیر. اما با وضعیت جهانی فاصله زیادی داریم. بسیاری از شرکتها در این زمینه فعالیت میکنند اما استاندارد ندارند.

کلهری در پایان گفت: در پروژههای عمرانی به دلیل نظارت خوب و دقیقی که صورت میگیرد کیفیت بتن مطلوب است اما متأسفانه بتنهایی که در ساختوسازهای شهری بهویژه در بخش مسکن استفاده میشود به دلیل ضعف نظارت و فقدان آموزش لازم دچار مشکل کیفی است. حتی در بسیاری مواقع که کیفیت بتن مطلوب بوده از اجرای خوبی برخوردار نیست بهگونهای که حتی میتوان گفت مقاومت بتنها از  20 مگاپاسکال کمتر است.