هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاردان‌ها و مهندسان حلقه واحد هستند

گروه ساختوساز: نشست شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی و روسای سازمانهای نظام کاردانی کشور با حضور منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر سازمانهای نظاممهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. البته قرار بود وزیر راه و شهرسازی هم در این نشست حضورداشته باشد که به دلایلی مانند مشغله کاری وزیر منتفی شد. در ابتدای این مراسم روسای سازمان نظام کاردانی استانها مشکلات و دغدغههای خود را مطرح کردند و در ادامه شیبانی به بررسی مباحث و راهکارهای موجود پرداخت.

حضور کاردانها اصل پذیرفتهشده

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان مدیرکل دفتر سازمان نظاممهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی گفت: حضور آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی فرصت مغتنمی  برای جامعه مهندسی است و امیدورایم که مشکلات با استفاده از راه و روش های ایشان حل شود. بنده بهشخصه به وجود کاردانها در سلسله مراتب ساختوساز اعتقاد راسخ دارم. اینکه کاردان باید باشد یک اصل پذیرفتهشده در تمام دنیاست و حتی در بسیاری از کشورها کاردان همطراز با مهندس حقوق دریافت میکند.

خواسته ها به دور از احساسات باشد

وی ادامه داد: ما میخواهیم یکبار برای همیشه نقش و جایگاه کاردانها را در نظام ساختوساز کشور تبیین کنیم و از برخوردهای سلیقهای جلوگیری کنیم. در این راستا هم جلساتی بین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی و همچنین دفتر مقرات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم و شخص آقای مهندس ترکان به شدت از حضور کاردانها در ساختوساز حمایت کردند. در این جلسه مقرر شد که سازمان نظام کاردانی، پیش نویسی را در مورد اختیارات و وظایف خود تهیه کند تا در جلسات آتی مورد بررسی قرار بگیرد. البته تنها خواهش من این است که در تهیه این پیشنویس از طریق کاردانها باید منطقی عمل شود و خواستهها به دور از احساسات باشد. علاوه بر این امیدواریم موضوعات مصوب را در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بگنجانیم.

وی اضافه کرد: تبیین نقش و جایگاه کاردانها در مهندسی ساختمان ضروری است، زیرا در سلسلهمراتب ساختوساز کشور و فعالیتهای کارگاهی بزرگ و کوچک، کاردانهای ساختمانی، نقش مهمی ایفا میکنند. امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم این مهم را به سرانجام برسانیم.

 وی افزود: کاردانها میتوانند در فعالیتهای ساختمانی کارآیی خوبی داشته باشند همچنانکه در بسیاری از پروژههای عمرانی استفاده از ایدههای کاردانهای ساختمانی، در پیشبرد امور تأثیر مثبتی داشته است و بنده بهشخصه از تواناییهای آنها در پروژههای شهری در گذشته استفاده کردهام.

درِ دفترم به روی همه باز است

شیبانی از برگزاری انتخابات هیئتمدیره سازمانهای نظام کاردانی در تمام استانهای کشور خبر داد و گفت: برگزاری این انتخابات حدود سه سال است به تأخیر افتاده و با تهیه شیوهنامه انتخاباتی تا آذرماه سال جاری، درصدد هستیم این انتخابات را در سال جاری برگزار کنیم. به گفته این مقام مسئول، طبق برنامهریزیهای انجامشده این انتخابات بهصورت الکترونیکی و رایانهای برگزار خواهد شد، تا از هرگونه دخل و تصرف در آن جلوگیری شود، ضمن اینکه شمارش آرای آن نیز با استفاده از نرمافزارهای مطمئنی انجام میشود.

مدیرکل دفتر سازمانهای نظاممهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: انتخابات فرصتی است تا نشان بدهید که اگر امور خودتان را به شما واگذار کنند از پس آن برمیآیید. به هر حال در دفتر ما به روی همه باز است و آماده استفاده از نقطه نظر تمامی تشکلها هستیم. حتی ما در نظر داریم به بهترین پیشنهادها جایزه هم بدهیم چرا که اعتقادداریم نمیتوان در طبقه هشتم ساختمانی نشست و از آنجا برای تمام اصناف صنعت ساختمان برنامهریزی کرد.

نظام مهندسی و کاردانی دو حلقه نیستند

شیبانی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر شرایط دور از هم تشکلها را شاهدیم، گفت: خط مشی ما بر اساس تنشزدایی است. بر این اساس نباید بین سازمان نظام کاردانی و سازمان نظام مهندسی اختلاف باشد. بر عکس تصوری که وجود دارد سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی دو حلقه متصل به هم نیستند بلکه این دو، یک حلقه واحد هستند.

سمینارهای تخصصی برای مهندسان برگزار کنید

شیبانی در مورد مشکلات مالی سازمان های نظام کاردانی در استانها هم گفت: نمیخواهم بگویم که سازمان نظام کاردانی بنگاه کسب و کار باشد اما باید در حد گردش اموراتشان برای به دست آوردن پول تلاش و برنامهریزی کنند. از جمله کارهایی که میتوانید در این زمینه انجام بدهید برگزاری سمینارهای تخصصی برای مهندسان است تا از این طریق هم درزمینه آموزش گام بردارید و هم با کمک اسپانسر و شرکتکنندگان اموراتتان را بگذرانید. تصور کنید که همه تشکلها از وزارت راه و شهرسازی پول بخواهند و در عین حال بگویند که در کار تشکلها دخالت نکنید. آیا این از نظر شما قابل قبول است.

خلط مبحث در واژهها

وی در ادامه با انتقاد از دوگانگی نظام ساختوساز کشور گفت: در کشور ما تقسیم نظامات ساختوساز بر مبنای کارفرماست و این نگاه در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همین امر باعث شده تا در رابطه با واژهها هم دچار خلط مبحث شویم. مثلاً از زمانی که واژه مجری به جای پیمانکار وارد ساختوساز ما شد، بسیاری از مردم دچار مشکل شدند.

بازدید از استانها

وی به برنامه بازدید از تشکلهای استانها اشاره کرد و گفت: بازدید استان ها از مشهد مقدس آغاز شده است و امیدواریم که بتوانم این بازدید را در تمام استانها داشته باشم. اما خواهش من این است که به دلیل محدودیت وقت در استان ها، تشکلها در جلسهای واحد مشکلات خودشان را مطرح کنند.

استفاده از پیشوند کاردان

شیبانی در پایان خطاب به حضار گفت: برای زنده نگهداشتن کاردان در جامعه یکی از حرکتهای مثبت از نظر من این است که استفاده از پیشوند کاردان را در دستور کار قرار دهید . قطعاً نمیتوان به ضربوزور از حرکت کاردانها به سمت مهندس شدن جلوگیری کرد. باید با تبیین جایگاه واقعی کاردانها در جامعه مانع از این کار شویم.

طرح "ارجاع کار" قانونی است

در حاشیه این مراسم از مدیر کل دفتر تشکلهای حرفه وزارت راه و شهرسازی در مورد موضوع طرح ارجاع کار نظارت و اینکه آیا این طرح در مقررات ملی ساختمان آمده است یا خیر پرسیدیم که پاسخ داد: این موضوع در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آمده و تا زمانی که تغییر نکند بر اساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازمالاجراست. این طرح در شرایط حاضر با مشکلات عدیدهای مواجه است که باید بازبینی شود. نمیتوان لحظهای گفت این طرح باشد یا نباشد. نیازمند بررسی معایب و مزایای آن هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که وزیر راه و شهرسازی به کدام بخش این موضوع اعتراض دارند، گفت: بر اساس مبحث دوم که به تصویب هیئتوزیران رسیده، اگر پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی بر تغییر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باشد، تغییر شرایط باید انجام شود. از نظر آقای وزیر هم با توجه به اینکه ارجاع کار نظارت در تمام دنیا بر مبنای رقابت آزاد و بر اساس شایستگی است. مدل دیگری را پیشنهاد کردند که اگر این مدل در کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بررسی شود و ملاک قرار گیرد میتواند جایگزین شیوه اجرای کنونی شود.