هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمایش محصولات همراه با آموزش

عضو هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان لرستان گفت: برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان میتواند تأثیر زیادی در کیفیت صنعت ساختمان داشته باشد و لازم است ارائه محصولات با آموزشهای لازم همراه باشد.

علی حیدر عبدی پور در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: به اعتقاد من نمایشگاههای استانی باید به سمت بومیسازی پیش بروند، بدین معنی که توانمندیهای هر استان و منطقه شناساییشده و موضوع برگزاری متناسب با نیازهای هر استان باشد. علاوه بر این پیشرفت استانهای دیگر ازجمله روشهای نوین ساختوساز را وارد سایر استانها کند.

وی در پاسخ به این سؤال که حضور خارجیها در نمایشگاه چقدر مؤثر خواهد بود، گفت: حضور خارجیها اگر منجر به معرفی فناوری ساخت و تولید مصالح نوین و استاندارد در کشور شود، بسیار مفید است ولی چنانچه یک بازدید کلی از نمایشگاه با هدف یافتن بازار فروش محصولات باشد، تنها در بحث رقابت تأثیرگذار است و در بلندمدت تأثیر چندان مثبتی ندارد.

عبدی پور ادامه داد: اینکه نظاممهندسی در نمایشگاه غرفه ندارد، ضعف بزرگی است. اعتقاد دارم نظاممهندسی بهعنوان اصلیترین نهاد در صنعت ساختمان حتی باید بخشی از نمایشگاه را مدیریت کند. مدیریت نظاممهندسی باید به این صورت باشد که مصالحی که مطابق مقررات ملی ساختمان است، شناساییشده و مجریان را به استفاده از آنها ترغیب کنند.

وی در ادامه به انتقاد از شیوه برگزاری نمایشگاه پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه همواره در نمایشگاههای ساختمانی حضور پیدا میکنم، مکان برگزاری نمایشگاه بسیار مهم است. نباید این نمایشگاهها  با حجم بسیار بالا در تهران متمرکز شود و در استانها نمایشگاهها  با کیفیت بسیار پایینتر برگزار شوند.