هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده از سیمان به جای آسفالت

گروه ساختوساز: محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، یکی از میهمانان ستاد خبری پیام ساختمان در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، بود که دیدگاه خود را درباره مسائل مختلفی ازجمله صرفهجویی در مصرف انرژی، راهکارهای بهبود کیفیت ساختوساز و ارتقای نمایشگاه صنعت ساختمان بیان کرد. صحبتهای معاون وزیر راه و شهرسازی در زیر آمده است.

40درصد اقتصاد، تحت تأثیر صنعت ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان این مطلب که 40درصد اقتصاد، تحت تأثیر صنعت ساختمان است، گفت: به دلیل اینکه انرژی قیمت واقعی در ایران ندارد، انرژی بسیار زیادی مصرف میشود. ما سالانه 75 میلیون تن سیمان تولید میکنیم؛ یعنی حدود سه برابر متوسط جهانی! در دوران رکود، کمتر از 50 میلیون تن آن را مصرف میکنیم و 25 میلیون تن آن را باید با مصیبت صادر کنیم و پولی که بابت صادرات آن میگیریم، هزینه سوخت آن نیست و از طرف دیگر هزینه قیر بسیار بالاست؛ بنابراین لازم است از سیمان برای ساخت رویههای بتنی به جای آسفالت استفاده کنیم. خوشبختانه رویههای بتنی در حال حاضر توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی وارد فهرست بهاء شده و 5 درصد کمتر از رویههای آسفالتی قیمتگذاری شده است.

40 میلیارد دلار هدر رفت انرژی

شکرچی زاده در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به این مطلب، گفت: ما 40 میلیارد دلار هدر رفت انرژی داریم که حداقل 16 میلیارد دلار آن در بخش ساختمان است. در حالی که درآمد سرانه ما 7000 دلار است اما چندین برابر کشوری مثل آمریکا که درآمد سرانه آنها 45 هزار دلار است، انرژی مصرف میکنیم به خاطر اینکه انرژی در کشور ما بسیار ارزان است. اگر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اجرا شود، 40 درصد مصرف انرژی در کشور ما کاهش مییابد. عمده مصرف انرژی ما از طریق بازشوها و پنجرههاست و متأسفانه برخی از تولیدکنندگان پروفیلهای یو. پی. وی. سی غیر استاندارد تولید میکنند و باید آنها را از تولید منع کنیم.

40 سال اخیر 30 درصد زلزلهها

وی بابیان اینکه در 40 سال اخیر 30 درصد زلزلههایی که بالای 10 هزار کشته داشتهاند مربوط به ایران است در حالی که یک درصد جمعیت جهان هستیم. یعنی 30 برابر سهم جمعیتمان تلفات دادهایم. یکی از عمدهترین اهداف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که در سال 52 تأسیسشده است، موضوع زلزله است اما باید قبول کنیم که خیلی عقب هستیم.

وی اضافه کرد: پس از جنگ جهانی دوم که خرابیهای زیادی به بار آورد، بسیاری از کشورها به سمت توسعه حرکت کردند اما بعدها فهمیدند که چه اشتباهی کردهاند چراکه توسعه بهتنهایی کافی نیست و پایداری نیاز است. ما هم باید بیاییم توسعه پایدار را به همه یاد بدهیم و کار فرهنگی بکنیم. مثلاً در نمایشگاه ها رقابتی را در بحث انرژی به عنوان یک چالش اساسی ایجاد کنیم. این موضوع را به عنوان یک پیشنهاد به مسئولان برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان مطرح کردهایم. به نظرم باید در نمایشگاههای صنعت ساختمان یک نوع رقابت سازنده بین شرکتکنندگان برقرار شود و روشهای مورد استفاده هم باید بهصورت ایجابی باشد. بهعنوانمثال شرکتهایی که گواهینامه فنی و استاندارد دارند از امتیازات بیشتری برخوردار باشند.

رقابت در سال 1404

شکرچی زاده گفت: بههرحال ما در سال 1404 باید بتوانیم در سطح منطقه با کشورهای صاحبنام رقابت کنیم. به نظرم در این زمینه لازم است اقدامات تازهای انجام داده و  از نیروهای انسانی و منابع بهینه استفاده کنیم. موفقیت کشوری مانند چین به دلیل استفاده بهینه از نیروی انسانی است. یکی از ویژگیهای مثبت صنعت ساختمان این است که میتواند به سرعت نسبت به این موضوع بازخوردهای مثبتی نشان دهد. علاوه بر این، به خاطر شرایط خاص فرهنگی،حرکت سرمایهها به سمت ساختمان است و میتواند در فرهنگ تمام مردم تأثیرگذار باشد.

شرکتهایی که تأییدیه فنی و نشان استاندارد ندارند

وی در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی میتوان برای حضور شرکتهای دارای تأییدیه و استاندارد در نمایشگاه های ساختمانی انجام داد، گفت: در حال حاضر شرکتهایی در نمایشگاه محصول عرضه میکنند که تأییدیه فنی و نشان استاندارد ندارند، چراکه دیدگاه برگزارکنندگان، دیدگاه اقتصادی و رونق در کار است و به این مسئله توجه نمیکنند. مرکز میتواند در این زمینه همانند موضوعی که در رابطه با محوریت انرژی در نمایشگاه گفتم، نقش داشته باشد، بهعنوانمثال برای مجموعههایی که گواهینامه و استاندارد دارند، برنامهریزی کنیم و سالنهای جداگانهای به آنها اختصاص بدهیم یا اینکه تخفیف خاصی برای آنها قائل شویم، علاوه بر این میتوان به مناسبت برگزاری نمایشگاه، از طرف مرکز بروشورهایی را آماده کرد که نام شرکتهای دارای تأییدیه فنی در آنها آمده باشد. یا اینکه آرمهایی را تهیهکرده و روی غرفه آنها نصب کنیم تا به سادگی برای بازدیدکنندگان قابلشناسایی باشند. البته برخی از شرکتها از کیفیت لازم برخوردارند اما فاقد تأییدیه هستند؛ بنابراین به همین دلیل باید روش ایجابی به کار ببریم.

هنوز بسترها در مرکز فراهم نشده

رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه بخش اقتصاد مسکن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی چه اقداماتی برای بازار مسکن انجام داده است، گفت: هنوز بسترها در مرکز فراهم نشده ولی قطعاً در آینده این پژوهشکده را هم فعال میکنیم. واقعیت این است که پیشبینی ما این بود که مسکن در وضعیت حاضر با یک جهش قیمت مواجه شود اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.