هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مزایای فناوری ها برای مردم مشخص شود

رئیس ارتباط با مشتریان شرکت نمایشگاهی بینالمللی اصفهان گفت: ساختوساز با افزایش رشد جمعیت نیاز مبرم و ضروری کشور است.

طرف دیگر نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده مطرحشده و مجموع این عوامل باعث شده تا تکنولوژیهای جدیدی به کار گرفته شود.

حمیدرضا وحدت پور، در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در رابطه با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان گفت: نمایشگاه محل مناسبی برای عرضه تکنولوژیهاست. بخشی از این تکنولوژیها بومی است و بخشی از آنها خارجی است و بهترین جایی که محل تلاقی این روز خواهد بود،نمایشگاه صنعت ساختمان است.وی با بیان اینکه نمایشگاه ساختمان ایران از نظر کارشناسان دومین نمایشگاه بزرگ خاورمیانه است، گفت: قطعاً حضور خارجیها بسیار مؤثر خواهد بود و خوشبختانه مهندسان ما تخصص بسیار خوبی در بومیسازی دارند و فنآوریهای زیادی تاکنون بومی شده است.

وحدت پور در مورد ضعفهای نمایشگاههای مرتبط با صنعت ساختمان کشور گفت: قطعاً مشکلات اقتصادی و سیاسی نمایشگاههای ما را تحت تأثیر قرار میدهد و هراندازه ارتباط ما با دنیا کمتر شود، نمایشگاه تبدیل به فروشگاه میشود؛ زیرا خبری از تکنولوژی نیست. یکی از اموری که باید به آن بپردازیم تخصصیتر کردن نمایشگاه و ارائه دستاوردهای جدید است.

وی افزود: در برخی نمایشگاهها عدم انطباق شرکتکنندگان با مقررات ملی ساختمان را شاهد هستیم. برگزاری نمایشگاه باید منطبق با سیاستگذاریهای کلی در کشور باشد. ما الآن در بحث هوشمند سازی، بهینهسازی همچنان شاهد ارائه مصالحی هستیم که در ساختوساز سنتی هم استفاده میشود اما در کشورهای توسعهیافته نمایشگاهها محلی برای دریافت ایدهها است و بسیاری از صاحبان صنایع مشکل مهمشان را در نمایشگاه مطرح نموده و راهکارهای حل مشکلات را بررسی میکنند.ما ایدهها و ابتکارات را بهکلی در نمایشگاه فراموش کردهایم و همواره با عبارتهای دهانپرکن مانند اولین، قدیمیترین، تنهاترین و ... به تبلیغ محصولاتمان میپردازیم ولی وقتی وارد بدنه تولید میشویم ایدههای جدید ارائه نشده و چقدر خوب است که وزارت راه و شهرسازی و نظاممهندسی و همچنین بخش خصوصی مشکلات را مطرح کنند و برای حل آنها چارهاندیشی شود. بیشک یک ایده بکر میتواند برای تولیدکنندگان سودآور باشد.

رئیس ارتباط با مشتریان شرکت نمایشگاهی بینالمللی اصفهان خاطرنشان کرد: فرهنگ جزو جداییناپذیر مردم ایران است. اعتقاد دارم با فرهنگسازی میتوان فناوریها را از نمایشگاه به ساختوساز ارائه کرد و این کار را میتوان با تفکیک و تمایز بد و خوب و استفاده از آمار و ارقام انجام داد. باید مزایای فناوری برای مردم مشخص شود چرا که در کشور ما مردم بزرگترین سازنده مسکن هستند.