هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید کنندگان واقعی وارد کار شده اند

گروه ساختوساز: در تمام دنیا انجمنهای تخصصی نقش تعیینکنندهای در برنامهریزیهای دولت دارند چراکه در واقع آنها چرخهای اقتصاد را به حرکت درمیآورند. در کشور ما اگر چه انجمنها و تشکلهای مختلفی وجود دارد، لیکن دولتها ارزش لازم را برای نظرات آنان تاکنون قائل نشدهاند و همین امر باعث دلخوری آنها شده است. یکی از این انجمنها، انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی استان تهران میباشد که با وجود نقش کلیدی که در صنعت ساختمان دارد، در تصمیمگیریها چندان موردنظر خواهی واقع نمیشود. پیام ساختمان به منظور بررسی مشکلات و چالشهای این انجمن و همچنین طرح پرسشهایی در مورد چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان به سراغ امین بیدی، عضو هیئتمدیره این انجمن رفته است.

پیام ساختمان: در دولت گذشته شما با مشکلات عدیدهای روبهرو بودید. سؤال این است که در دولت جدید مشکلات تا چه اندازه حل شده است؟

حقیقت ماجرا این است که در هر مقولهای حس خوب و امیدواری بسیاری از ناملایمات را برطرف میکند. یکی از اتفاقات بزرگ دولت یازدهم همین حس خوب و ایجاد امید است. امیدوارم دولت، حاکمیت و مجلس قدر این امید را بدانند تا کمرنگ نشود زیرا اگر این اتفاق بیفتد  تمام زمینه‌‌های مثبت را از بین میبرد. دومین موضوع تثبیت نسبی قیمتهاست. در دولت گذشته  روزانه قیمت آهن بالا و پایین میشد و تولیدکننده تکلیف خودش را نمیدانست اما خوشبختانه در دولت یازدهم حتی قیمتها در ماه هم تغییر نمیکند. به دلیل ناآگاهی برخی تولیدکنندگان ،تلقیآنها از رونق بازار جهش یکباره قیمتها و سودهای نامعقول است درحالیکه خود تولیدکننده در این فرایند بیشتر از همه ضرر میکند و چند قدم آن طرف تر باید همان پول را به کس دیگری پرداخت کند. بنابراین معتقدم بازار مسکن راکد نیست بلکه سودها به سمت منطقی شدن پیش میرود. ضمن اینکه در شرایط حاضر که نوعی ثبات به وجود آمده است، فرصت برای فرصتطلبها کمتر شده و تولیدکنندگان واقعی وارد کار شدهاند. در کل احساس مان خیلی بهتر از سالهای قبل است.

پیام ساختمان: چقدر تصمیمات انجمن در دولت جدید موردتوجه واقع میشود؟

واقعیت این است که تفکرات دولت یازدهم خیلی جدی پیگیری میشود و کسانی در رأس امور مسکن هستند که سالها در مجموعههای صنفی فعالیت کردهاند. بهتبع این موضوع تا حدودی امور به بخش خصوصی و تشکلها واگذارشده است. وزیر راه و شهرسازی انتصابات بسیار خوبی داشتهاند بهویژه اینکه آقای دکتر شیبانی، بهعنوان مدیرکل دفتر تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی بسیار کارکشته هستند و به مشکلات تشکلها احاطه دارند. معتقدم هیچ دولتی بدون سپردن کار به تشکلهای مردمنهاد موفق نبوده است. نمونه این موضوع را هم در شوروی سابق میبینیم. کشوری که فکر میکرد دولت بهتنهایی میتواند همه امور را به عهده بگیرد اما گذشت زمان ثابت کرد که این کار شدنی نیست.

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان چه دستاوردی برای صنعت ساختمان ما خواهد داشت؟

یکی از زمینههای ارتقای ساختمان، ارتقای تجهیزات و دانش روز میباشد و قطعاً جایی بهتر از نمایشگاه ساختمان که تمام فعالان بخش ساختمان در آن حضور دارند، نمیتوان پیدا کرد و شاید شاخصترین رویداد بخش ساختمان در طول یک سال باشد.

آیا اعضای انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی استان تهران در این نمایشگاه حضور داشتند؟

همانطور که میدانید تولیدکنندگان اسکلت فلزی یکی از مهمترین بخشهای صنعت ساختمان هستند. انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی استان تهران از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست اینکه واحد تولیدی و جزئی از صنعت هستیم. موضوع دیگر این است که محل مصرف پروژههای ما ساختمان است. بنابراین اعضای انجمن که همان تولیدکنندگان هستند، هرساله در نمایشگاه حضور دارند. از طرفی ما بهعنوان بازار هدف شرکتکنندگان هستیم و از طرفی آنها میتوانند بازار هدف محصولات ما باشند.

پیام ساختمان: چه انتقادی به نحوه برگزاری نمایشگاه دارید؟

بگذارید نیمه پر لیوان را ببینیم. این نمایشگاه میتواند خیلی بهتر از این برگزار شود اما کسانی که سالها تجربه لازم را در این زمینه دارند، مانع میشوند. امیدوارم این نمایشگاه که جز کم عیب ترین و پربهرهترین نمایشگاههاست در حوزه اطلاعرسانی با کمک پیام ساختمان بهعنوان نشریهای وزین که تبلیغات و متون آن به جاست، کیفیتش را حفظ کند و سالبهسال بینالمللیتر شود.