هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ما و نمایشگاه صنعت ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، یکی از پراهمیتترین نمایشگاهها در منطقه خاورميانه به پایان رسید. چنین رویداد بزرگی بناست در کنار به نمایش گذاشتن تکنولوژیهای جدید این صنعت، زمينه گردهمايي انديشمندان و صنعتگران در اين صنعت را فراهم آورده و محيطي براي تبادل اطلاعات و تجربه مهیا کند که قطعاً وجود چنین پتانسیلهای بالایی نیازمند برنامهریزی ویژهای است که کمتر دیده شد، اما یک رسانه موفق به این اقدام شد.

بسترسازی مناسب برای معرفی و تعامل تنگاتنگ شرکتهای مهندسی، فعالان و تولیدکنندگان این صنعت و ایجاد هماهنگی میان آنها در چنین فضا و بازار قوی حداقل برای بخش خصوصی یک ضرورت است. اگرچه تلاشهای مسئولان در طول برپایی این نمایشگاه شایسته تقدیر است، اما ضرورت ایجاد ارتباط سازنده بین تأمینکنندگان و سازندگان با این حجم وسیع مخاطب موضوعی نیست که بتوان بهراحتی از کنار آن گذشت.

هفتهنامه تخصصی صنعت ساختمان برای این اتفاق زحمت بسیاری کشید تا فضایی برای رویارویی و ارتباط سازنده و منطقی میان زنجیره بزرگ ساختمانی از سازمانها و متولیان امر ساختوساز گرفته تا تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به وجود بیاورد، موضوعی که بسیاری از مسئولان و شرکتکنندگان در گفتگو با ما بدان اشاره کردند.

فرصتی برای بازتر شدن فضای گفتوگو

مجموعه پیام ساختمان تلاش کرد تا علیرغم برخی محدودیتهای موجود با ایجاد ستاد خبری در مرکزیت نمایشگاه و دعوت بیشمار از مسئولان و متولیان خانواده بزرگ صنعت ساختمان، در بازتر شدن فضای گفتوگو میان سازندگان و تأمینکنندگان نقش جدی ایفا کند و خلأ این پل ارتباطی را در نمایشگاه پر کند.

با توجه به این نکته که در بازدید مسئولان از نمایشگاه بسیاری از نمایندگان حاضر در نمایشگاه این انتظار را داشتند تا با مسئولان مرتبط از مشکلات و مسائل خود بگویند اما به دلیل تعدد غرفهها، مسئولان تنها بهصورت گزینشی از برخی غرفهها بازدید نمودند.

یکی از انتقادات بهجا ، نشستهای تخصصی معدودی بود که در طول برگزاری نمایشگاه توسط مسئولان برگزار شد، این در حالی است که در شان نمایشگاهی که در فهرست بینالمللی معتبرترین نمایشگاههای صنعت ساختمان دنیا قرار دارد، نبود. بیشک یکی از وظایف مسئولان و مدیران کشور پاسخگویی به افکار عمومی در پی اقدامات خود است. نتیجه این پاسخگوییها علاوه بر کسب اطلاع مردم از اقدامات انجامگرفته و برنامههای آینده، مدیران را نیز از مشکلات و کاستیهای حوزه خدمتی خود آگاه میکند.

این کمبود از سوی این رسانه میتوان گفت به شکل محسوسی کمرنگ شد، تلاش فراوان، ستاد خبری در برگزاری سلسله نشستهای تخصصی، میزگردهای تحلیلی و شنیدن مشکلات تشکلها، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و انتقال آنها، از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.

با توجه به اینکه ظرفیت بالایی در ایجاد گفتمان افراد با تجربه و متخصص در سطح کشور در این رویداد وجود داشت، شاید بتوان گفت برگزاری نشستهای تخصصی و تبادل اطلاعات یک فرصت طلایی بود که حتی بسیاری از رسانههای تخصصی نیز این موضوع را نادیده گرفتند. بنابراین با تجربهای از این رویداد، برای سال آینده یادمان باشد دستاوردهای جديد علمي و صنعتي در زمينه مصالح ساختماني و تکنولوژیهای ساختوساز نیازمند بحث و بررسی و چالش است تا آشنایی و پذیرش مسئولان، سازندگان و بهویژه مردم را به دنبال داشته باشد.