علت افزایش قیمت اوراق مسکن

شمار نشریه : 191

کارشناس ارشد مالی بانک با اشاره به اینکه اعلام افزایش نرخ وام مسکن باعث افزایش قیمت اوراق مسکن شده است، گفت: افزایش تقاضا در التهاب بازار اوراق مسکن مؤثر بوده است. خوشبین افزود: بههیچوجه بانک ملت خرید اوراق مسکن نداشته و فقط عرضهکننده اوراق بوده است. بانک ملت برای کمک به بانک مسکن بهمنظور جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی در بانک مسکن سپردهگذاری کرده که در طلب این سپردهگذاری، بانک مسکن هم اوراق مسکن به بانک ملت داده است.

وی با بیان اینکه بانک مسکن هیچ تعللی در عرضه اوراق مسکن در فرابورس نداشته است، افزود: تنها فاصله ارائه اوراق به بازار از سوی بانک ملت، مدت زمان تحویل اوراق از بانک مسکن به بانک ملت (یعنی تغییر مدتزمان تغییر کارگزار) بوده که آنهم 48 ساعت زمان برده است.

خوشبین ضمن تائید سودبری بانک ملت از عرضه اوراق مسکن تصریح کرد: سود بانک ملت از قبل اوراق مسکن همان مسئولیت اجتماعی بوده که در جهت کمک به جلوگیری از اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی بوده است.

کارشناس مالی بانک گفت: سود بانک ملت از قبل فروش اوراق مسکن تابعی از مبلغ سپردهگذاری است که با توجه به شرایط بازار خیلی زیاد نبوده است. وی تأکید کرد: سود بانک ملت زیاد نبوده و فقط عرضهکننده آن در فرابورس بوده است.

وی گفت: این بانک میتوانست بهجای سپردهگذاری در بانک مسکن سپرده خود را در بخش دیگری سرمایهگذاری کند اما این کار را نکرده و برای حل مشکل بزرگتری پول خود را در بانک مسکن سپردهگذاری کرده است و از آن بههیچوجه در جهت منافع خودش استفاده نکرده است.

خوشبین گفت: عملکرد بانک ملت در این بخش بههیچوجه سفتهبازی نبوده است. وی افزود: فقط 3 درصد از اوراق مسکن در دست واسطهها بوده و این میزان نمیتواند بازار اوراق را ملتهب کند.

کارشناس مالی بانک با بیان اینکه خریدوفروش اوراق مسکن میان بانک مسکن و بانک ملت از سالها پیش آغازشده است، گفت: این کار فقط مربوط به بانک ملت نیست و در میان دیگر بانکها نیز صورت میگیرد و هنوز هم ادامه دارد. وی تأکید کرد: اگر این اقدام بانک ملت و دیگر بانکها انجام نمی شد، میزان عرضه اوراق در بازار کمتر صورت میگرفت و بالطبع اوراق با قیمت خیلی بیشتری در بازار عرضه میشد.