هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اوراق تسهیلات مسکن دردی از زوج‌های جوان دوا نمی‌کند

نایبرئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی گفت: اوراق امتیاز تسهیلات خرید مسکن برای تأمین مالی مسکن متقاضیان دردی را دوا نمیکند.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس و نایبرئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اوراق تسهیلات خرید مسکن، اظهار داشت: این اوراق در بازار ثانویه فرابورس معامله میشود و قیمت آن شناور است، بنابراین نیاز حجم عظیمی از تقاضای بازار را پوشش نداده و دردی از جوانان دوا نمیکند. وی گفت: دولت در مورد تأمین مسکن زوجهای جوان باید فکر اساسی کرده و طرح مسکن اجتماعی را که پس از روی کار آمدن مطرح نموده ، اجرایی کند.

وی تأکید کرد: برای زوجهای جوان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفتهایم که دولت نیز موافقت اولیه را با آن اعلام کرده و پسازآن موضوع اشتغال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نایبرئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مشکلات جوانان برای تأمین مسکن خاطرنشان کرد: آنچه نیاز داریم، ثبتنام زوجهای جوان در طرحهای تأمین مسکن است که دولت باید حامی آن باشد و استفاده از ابزارهایی همچون اوراق تسهیلات خرید مسکن دردی از جوانان دوا نمیکند.