هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظارت تنها راه بازگشت بانک‌ها از مسیر انحرافی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از بنگاهداری بانکها، گفت: عدم نظارت بانک مرکزی در بازارهای پولی باعث حرکت بانکها به سمت بنگاهداری شده و نظارت دقیق تنها راه بازگشت بانکها از مسیر انحرافی است.

جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار پیام ساختمان  درباره فعالیتهای بانکی کشور، گفت: بانکها باید واسطه بخش تولید و منابع مالی مردمی باشند و شرایطی را فراهم کنند که منابع مالی در اختیار بخش تولید و صنعت قرار گیرد این در حالی است که در حال حاضر بانکها خود تبدیل به بنگاه اقتصادی شدهاند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل ورود بانکها به حوزه بنگاهداری گفت: حجم بالای مطالبات بانکی و همچنین هزینه بالای پول در کشور از دلایل اقتصادی ورود بانکها به حوزه بنگاهداری است.

قادری با بیان اینکه بنگاهداری بانکها سبب شده که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش روبهرو شوند و بهصورت تعطیل و نیمه تعطیل درآیند، گفت: در حال حاضر بانکها تنها رقابت میکنند که پول جمعآوری کنند  بنابراین باید شرایطی فراهم شود که این نوع رقابت کاهش یابد و هزینه جمعآوری پول کم شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه نظارت دقیق تنها راه بازگشت بانکها از مسیر انحرافی است،ادامه داد: باید بانکها منابع مالی کافی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند چرا که یکی از وظایف اصلی بانکها حمایت از تولید بوده این در حالی است که این مهم بهطور مطلوب انجام نمیشود. قادری درباره رشد بیضابطه مؤسسات و شعب بانکی، تصریح کرد: سودآوری نجومی بانکها باعث شده که تعداد شعب و مؤسسات مالی افزایش یابد که البته این موضوع باعث تضعیف اقتصاد کشورشده بنابراین باید شرایطی فراهم شود که فعالیتهای تولیدی افزایش یابد.

وی ادامه داد: یکی از دلایل مهم رشد شعب بانکی عدم نظارت و کنترل مطلوب بازارهای مالی از سوی بانک مرکزی است. قادری افزود: باید پذیرفت بانکها از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمیکنند بهطور مثال در حال حاضر بانکها مقررات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمیکنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ،یادآور شد: بانک مرکزی باید با مکانیزم مشخصی بازار پولی و مالی کشور را کنترل کند