هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرایط تک‌نرخی شدن ارز مهیا نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر حرکت کلی اقتصاد کشور بهسوی تکنرخی شدن ارز ،گفت: تک نرخ شدن ارز یک جهش نیست که باسیاست دستوری قابلاجرا باشد بلکه یک فرآیند برنامهریزیشده زمانبر است که برای انجام آن باید اطلاعرسانی لازم انجام شود. محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان درباره شرایط  تکنرخی شدن ارز،گفت:حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز یک ضرورت و وظیفه است اما در این زمینه باید شرایط  اقتصادی در نظر گرفته شود. 

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط  اقتصادی کشور امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد و نباید فراموش کرد که بسیاری از کشورهای پیشرفته ابتدا شرایط اقتصادی لازم را طی کردند تا به ارز تکنرخی در بازار دست یافتند.

عثمانی با تأکید بر این نکته که تکنرخی شدن ارز در کشور نیاز به بسترسازی دارد، گفت: برای تکنرخی شدن ارز ابتدا باید بخش صنعت و تولید به نحوی تقویت شود که بتواند در سطح جهانی رقابت کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: باید پذیرفت که ارز چند نرخی رانت و فساد اقتصادی ایجاد میکند اما با توجه به شرایط اقتصادی و برای حمایت از بخش تولید، صنعت و همچنین دستیابی به سیاستهای خروج غیر تورمی از رکود باید نظام ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد.

عثمانی با تأکید بر حرکت به سمت ارز تکنرخی تصریح کرد: زمانی که بخش تولید و صنعت کشور و همچنین محصولات تولید و صادراتی توان رقابت در سطح جهانی را پیدا کردند، میتوان گفت زمان تکنرخی شدن ارز فراهمشده است.وی ادامه داد: تک نرخ شدنی ارز یک جهش نیست که با سیاست دستوری قابلاجرا باشد بلکه یک فرآیند برنامهریزیشده زمانبر است که برای انجام آن باید اطلاعرسانی لازم انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با مثبت ارزیابی کردن ثبات نسبی نرخ ارز در سال اخیر، یادآور شد: نرخ ارز باید قابل پیشبینی باشد تا تولیدکنندگان بتوانند کار کنند، بهطور مثال یک صنعتگر محاسبه کند که میتواند وام ارزی برای رونق تولید دریافت کند یا نه.