هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هدفمندی باعث افزایش قیمت پیچ و مهره شد

گروه ساختوساز: اینکه میگویند بیش از 400 شغل بهطور مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان درگیر هستند، سخن گزافی نیست. با مطرحشدن صنعتی سازی بهعنوان ضرورتی انکارناپذیر یکی از مهمترین بخشهای تولید که با ساختمانسازی ارتباط دارد، تولیدکنندگان پیچ و مهره هستند چرا که سازههای پیچ و مهرهای امروزه جای سازههای جوشی را گرفتهاند. در این میان تولیدکنندگان با مشکلات و چالشهایی روبهرو هستند. .پیام ساختمان به سراغ محمدعلی سلمانی، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان پیچ و مهره رفته است.

پیام ساختمان: در رابطه با مهمترین مشکلات اتحادیه توضیحاتی بیان کنید.

مهمترین مشکلات اتحادیهها ناشی از عدم درک برخی از ادارات دولتی میباشد. مثلاً زمانی که سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات به اتحادیهها نیازمند است ، دم از همکاری با اتحادیهها میزند ولی همینکه کارشان راه افتاد نقش اتحادیهها و اصناف را انکار میکنند و همکاری لازم را ندارند.

پیام ساختمان: چه تفاوتی میان شما و انجمن صنفی پیچ و مهره وجود دارد؟

 اتحادیه یک موسسه غیرانتفاعی و پلی بین کسبه و دولت میباشد که در قانون نیز پیشبینیشده و برای آن وظایفی تعریفشده است و نماینده رسمی اصناف است. ولی انجمن صنفی عده محدودی از کسبه یا تولیدکنندگان یک صنف میباشند که برای فعالیتی گرد هم میآیند و باید از مراجع قانونی مجوز فعالیت دریافت کنند.

پیام ساختمان: هدفمندی یارانهها چه تأثیری بر کیفیت و قیمت کار شما گذاشته است؟

متأسفانه با اجرای طرح هدفمندی یارانهها علاوه بر اینکه هیچ مشکلی حل نشد بلکه به مشکلات اقشار زیادی از جامعه افزوده شد و در اجرا خیلی بد عمل شد بهطوریکه مزایای طرح در همان سال اول از بین رفت و گرانی و تورم روی دست اقشار جامعه ماند و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد شد. در صنف ما نیز سبب افزایش قیمتها شد و این افزایشها هیچ توجیه منطقی ندارد. مثلاً گمرک بدون هیچ دلیل منطقی عوارض گمرکی را چند برابر میکند و شرکتهای حملونقل این طرح را بهانه کرده و درصدی به خاطر اجرای طرح و مبالغ هنگفتی هم خارج از تعرفه دریافت میکنند.پیام ساختمان: تصمیمات اتحادیه چقدر از طرف دولت با استقبال مواجه میشود؟

مسئولین محترم دولتی معمولاً در مذاکرات و جلسات با اصناف از طرحها و پیشنهادات اصناف استقبال میکنند ولی در عمل میزان همکاری آنها بستگی به سلایق مدیریت ادارات مختلف دارد. در مواردی خیلی خوب است و در مواردی هم اصناف و اتحادیهها اصلاً بهحساب نمیآیند.

پیام ساختمان: مهمترین دغدغه تولیدکنندگان  پیچ و مهره چیست؟

 با عنایت به اهمیت و نقش پیچ و مهره در صنعت و ساختمانسازی و از طرفی اهمیت مواد اولیه تشکیلدهنده پیچ و مهره و با توجه به تنوع پیچ و مهره و نیازی که به آلیاژهای مختلف دارد، متأسفانه اغلب مواد اولیه وارداتی بوده و کارخانه تولید مواد آلیاژی نداریم و اگر هم باشد محدود بوده و رقابتی نیست و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی روبهرو هستند.

پیام ساختمان: گفته میشود برخی تولیدکنندگان پیچ و مهره محصولاتشان را در داخل عرضه نمیکنند؟

 اینکه گفته میشود تولیدکنندگان تولیداتشان را در داخل توزیع نمیکنند صحیح نیست. تولیدکنندگان تولیداتشان را که محدود نیز میباشد دستوری و  باقیمتهای بسیار بالاتر از بازار که قابلرقابت نمی باشد به کارخانههای تولیدی و خودرویی میفروشند و به همین دلیل به بازار عرضه نمیکنند که خود این نیز باعث گرانی قیمت محصولات تولیدی کارخانههای مذکور میشود.

پیام ساختمان: در صنعت ساختمان چقدر از پیچ و مهره استفاده میشود و استفاده از پیچ و مهره بهصرفهتر است یاجوشکاری؟

صنعت پیچ و مهره دارای جایگاه مهمی در صنعت میباشد  و علاوه بر کارخانههای سیمان ،خودروسازی ،صنایع نفت و پتروشیمی و... صنعت ساختمان نیز به پیچ و مهره نیاز مبرم و حیاتی دارد. استفاده از پیچ و مهره علاوه بر استحکام پروژهها سرعت کار را نیز بیشتر میکند. لذا با عنایت به روز بودن صنعت پیچ و مهره وگسترش هرروزه آن این صنعت در کلیه سطوح زندگی جوامع بشری نقش بسزایی دارد، استحکام بنا و سرعت عمل در طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی قیمت تمام شده آنها را کاهش می دهد.

پیام ساختمان: آینده صنعت پیچ و مهره را چگونه می بینید؟

امروزه اگر اهمیت پیچ و مهره برای غالب مصرف کنندگان مشخص شود، تولید و تجارت آن براساس گرید و کلاس واقعی انجام گیرد و رقابتها براساس کیفیت باشد تا بر اساس قیمت، آن وقت اهمیت این صنعت بیشتر نمایان خواهد شد. در نهایت مصرف کنندگان واقعی سود خواهند برد.