هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرکت های دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

ضوابط ساختماني در هر كشور، شامل مجموعه قوانين و مقرراتي هستند كه اگر ساخت و ساز بر مبناي آنها انجام شود، كيفيت، دوام و ايمني ساختمانها افزايش مييابد و حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان محترم شمرده شده و حقوق شهروندی برآورده میشود. در این راستا، اطمينان از اجراي الزامات ضوابط ساختماني، در گواهينامه فني و ساير خدمات مهندسي و آزمايشگاهي مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تبلور مييابد. گواهینامه فنی مرکز، نشان دهنده تطابق عملکرد و كيفيت مواد، مصالح، فرآوردهها با معیارهای تعریف شده در استانداردها و مباحث مقررات ملی ساختمان است. گواهینامه فنی مرکز، یکی از راههای مطمئن برای شناخت کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآوردهها و کالاهای ساختماني و تأسیسات مکانیکی‌‌‌ است. همچنین ابزاری اطمینان بخش برای شناساندن محصولات با کیفیت به مصرفکنندگان و از سوي ديگر حمایت از تولید کنندگان مصالح با کیفیت قابل قبول در کشور میباشد.  دراین راستا، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به رسالتی که در اساسنامه آن آمده است سعی در فرهنگسازی برای کاربرد مصالح و فرآوردههاي ساختماني با کیفیت در جامعه دارد تا از این طریق بتواند در راستاي احداث ساختمانهای با کیفیتتر گام برداشته و بخشی از وظایف خود را در راستای اهداف توسعه پایدار به انجام برساند. مرجع اصلی برای اعتبار گواهینامه های فنی، فقط سایت اینترنتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  (www.bhrc.ac.ir)  می باشد.