هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

«ارتقای سام ایرانیان» حامی مدیران صنایع

بررسی سوابق شرکتها نشان میدهد شرکتهایی موفق هستند که با مدیریت خوب و استفاده از روشهای نوین مدیریت در تمامی حوزههای شرکت داری با سودآوری بیشتر و بهتبع آن حفظ نیروی انسانی کارآمد خود، قدرت رقابت خود را در بازار رقابتی حفظ نموده و سودآوری و رشد روزافزون خود را تضمین نمایند. بروز یک حادثه میتواند اموال، داراییها،  تجهیزات، نیروی انسانی، اعتبار، منابع مالی و ... شرکت را از بین برده حتی در صفحه روزگار محو نماید.

موسسه ارتقای سام ایرانیان، از مؤسساتی است که با هدف ارتقای دانش و آگاهی مدیران صنایع و نیروی کار شاغل در صنعت در حوزه HSE ( ایمنی، سلامت شغلی و محیطزیست) و بهتبع آن جلوگیری از وقوع حوادث و کاهش هزینههای ناخواسته حوادث آماده ارائه خدمات به مدیران صنایع میباشد. در گفتگوی پیام ساختمان با مهندس محمدتقی امامی ، زوایای دیگری از فعالیتهای این مجموعه بیان گردیده است:

لطفاً در مورد موسسه ، خدمات و زمينههاي فعاليت خود توضيحاتي ارائه فرماييد؟

موسسه ارتقای سام ایرانیان در سال 1387 در تهران به ثبت رسید و اکنون با افتخار وارد ششمین سال خدمترسانی به صنعت و نیروی کار کشور شده است. این موسسه با هدف ارتقای دانش و آگاهی مدیران صنایع و نیروی کار شاغل در صنعت در حوزه HSE ( ایمنی، سلامت شغلی و محیطزیست) و بهتبع آن جلوگیری از وقوع حوادث و کاهش هزینههای ناخواسته حوادث در این مسیر گام نهاده است. بدیهی است کاهش حوادث باعث کاهش هزینههای حوادث و درنتیجه افزایش سودآوری صنایع خواهد شد. بنابراین سرمایهگذاری روی HSE بهطور غیرمستقیم روی سودآوری و یا ضرر دهی شرکتها و سازمانها تأثیرگذار است و به همین دلیل قاعدتاً نباید از ظرف مدیران شرکتها مورد بیتوجهی قرار گیرد.

بررسی سوابق شرکتهای موفق ثابت کرده است شرکتهایی موفق هستند که با مدیریت خوب و استفاده از روشهای نوین مدیریت در تمامی حوزههای شرکت داری با سودآوری بیشتر و بهتبع آن حفظ نیروی انسانی کارآمد خود، قدرت رقابت خود را در بازار رقابتی حفظ نموده بهتبع سودآوری و رشد روزافزون خود را تضمین نمایند.

بروز یک حادثه میتواند اموال، داراییها،  تجهیزات، نیروی انسانی، اعتبار، منابع مالی و ... شرکت را از بین برده حتی در صفحه روزگار محو نماید. حوادثی از این قبل در تاریخ صنعت کم نیستند.

موسسه در حوزههای زیر آماده خدمترسانی به صاحبان شرکتها و صنایع میباشد:

* برگزاری دورههای آموزشی در محل پروژهها و در محل موسسه با اعطای گواهینامههای مورد تأیید وزارت کار

* اخذ گواهینامه استاندارد HSE-MS ، ایزو 9001 ، OHSAS 18001  ، ایزو 14001 و IMS

* تهیه HSE Plan (طرح HSE) و سایر مدارک مورد نیازHSE جهت شرکت در مناقصههای بزرگ نفت، گاز ، پتروشیمی و شهرداری و ...

* تأمین نیروی انسانی یا پیمانکاری HSE پروژهها.

هدفتان از حضور در نمايشگاه چيست؟

هدف موسسه از شرکت در نمایشگاه آشنایی با شرکتها و معرفی خدمات موسسه است.

به نظر شما عمدهترین کمکی که موسسه ارتقای سام ایرانیان میتواند به شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی ارائه دهد چیست؟

با توجه به اینکه ماهیت فعالیت شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی پیمانکاری است، یعنی یا خودشان پیمانکار هستند و یا تمام یا بخشی از کار خود را به پیمانکار واگذار میکنند، موسسه آمادگی دارد بهعنوان پیمانکار HSE تمامی موارد مربوط به HSE (ایمنی، بهداشت و محیطزیست) به عهده گرفته در صورت بروز حوادث از آنها در مقابل بازرسان وزارت کار و سایر مراجع قانونی حمایت نماید. مضاف بر آن واگذاری (یا برونسپاری) HSE به پیمانکار باعث میشود سطح ایمنی یا HSE پروژهها بهبودیافته، دغدغههای کاری شرکتها در حوزه HSE کمتر شده بیشتر انرژی خود را صرف پیشرفت فیزیکی پروژه نمایند.

آیا موسسه در زمینه پیمانکاری HSE تجربه یا سابقهای هم دارد؟

این موسسه از مهرماه سال 91 تا خردادماه 92 به مدت حدوداً21 ماه بهعنوان پیمانکار  HSE شرکت سرمایهگذاری مسکن پردیس، مسئولیت تأمین ایمنی 2500 نفر نیروی انسانی شاغل در پروژه 6000 واحدی مسکن مهر که بالغبر 112 برج 6 تا 12 طبقه اسکلت بتنی بوده و بیش از 26 شرکت بزرگ پیمانکاری در ساخت اسکلت، نازککاری و محوطهسازی آن زمینی به مساحت 65 هکتار مشارکت داشتند، به عهده داشته است. البته در کنار پروژه مسکن مهر، موسسه مسئولیت برجهای 12 طبقه شخصیساز در پردیس، برجهای 27 طبقه در دهکده المپیک و سنگفرش ضلع شمالی دریاچه مصنوعی چیتگر، برجهای 19 طبقه چیتگر شرکت تعاونی یادگاران حماسه و ... را نیز بر عهده داشته است.